No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

右件香药等诸坛丸香散香处可供之。凡此法白月一日始之。至十五日结愿之。但余日始结愿如上可作之(云云)(已上玄秘香药等。金宝抄唐桥次第同之)报恩院本云。右件香药等诸段丸香散香处可供之欤。

(私记云。五段其可供。若香药不足本尊段计。云云。件合香四坏丸香散香取去其处置之。三匙ツツ可供之。始自十五日后夜时迄初夜三时共可供也。件日阿阇梨伴僧用心陀罗尼一千反可令满。云云。仪轨说欤。第二七日满日。初后夜日中三时十五日香药可供之。云云。私云。初香药后文与今本无异。本奥记云。金刚佛子胜贤交了宪深。云云)。

唐桥次第云。始自十五日后夜时迄初夜三时共可供之。件日阿阇梨伴僧用心陀罗尼三千反可满之(云云)仪轨说欤。第二七日满日初后夜日中三时十五日香药可供之也(云云)妙抄略颂云。沈。白。紫檀及煎香。安息丁子。薰陆香(已上香每日。师主口传)。

甘松。霍香。苓陵香。乳头。龙脑。豆??散(已上散香每日)槟榔。天门。诃利勒。人参。桂心。伏苓药(已上香种云云)问。道场庄严方如何。答。唐桥次第云。院御如法尊胜法被始。自康治二年六月十二日大阿阇劝修寺法务御房伴僧十二口。大坛在天盖敷曼荼罗。相轮塔一基。八辐轮一口。羯磨四口。阏伽四前。花瓶五口。中央一口轮上塔前立。佛供十六坏。羹美饼果子等如例。天盖悬幡九流黄色。护摩坛(增益)佛供十六坏。羹饼果子如常。阏伽四前。五瓶左胁机定涂香定芥子切花丸香散香粳米白芥子药种器六口。左胁机房花涂香坛木(三十六支)箸扇乳木二束。松一把(云云)(报恩院本同之)。

护摩坛图 <PIC>T79034101.GIF</PIC>

劝修寺宽信法务记云。久安三年十月·十日如法尊胜请。仍件日令进支度(在别)大阿阇梨法务权大僧都宽信。伴僧二十口。院严·明海(护摩坛已上二十讲)增俊·念范(手替)定海·隆贤·尊雅·祐源·宽诏·尊觉·淳观(已上有识)增仁·快胜·行俊·满觉(神供)宽缘(居箱役)贤严·信助·智海·隆。大行事从威仪师信舜。同十四日天晴。于白河押小路美福门女院御金胜寺被行之。大行事信舜当日辰克具承仕等参仕坛所。未克请取坛具等。申克阿阇梨率伴僧御出。即仰宰相阿阇梨淳观令道场庄严。大坛不悬本尊。上钩天盖悬幡。四角各二流。中央一流。合九流也。敷…立相轮塔一基。八辐轮一牧。羯磨四牧。阏伽器四前。花瓶五口。立样引五色。并神供等如常修法等。护摩坛悬一铺半普贤延命像。自余皆如例增益法。但胁机支分在差。图注之。委细在图。又记云。仰淳观阿阇梨庄严道场。有大坛护摩坛。无余小坛。大坛不悬本尊。以塔为本尊。大坛上钩天盖。敷曼荼罗。八叶中央立相轮塔。八辐轮上立中瓶。四隅怒杵上立四角花瓶。四角花瓶中置羯磨四牧。食道居阏伽等器。橛五色。佛供等如例修法。护摩坛悬普贤延命像。炉形涂增益(天仁炉同之)自余如例增益法。但胁机支分有差异(云云)此劝修寺时记也。

供养