No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。何故增益炉坛悬延命乎。答。或传云。为延命涂延命炉(云云)或云。尊胜法者专有延龄之功。故通延命法欤。或云。是增益法之中延命之行故涂总法炉。悬延命像而表延龄之术也。小野传延命法以尊胜为部主。故尊胜法以延命为部主也(云云)。

劝修寺宽信法务如法尊胜次第中图

<PIC>T79034102.GIF</PIC>

(相当十五日之时取去。丸散二器可置。合香四杯也。如来合香可置)。

问。御修法如何。答。法务同记云。十四日亥克承仕打金。伴僧(着五怙)皆参。次大阿阇梨(着平袈裟)上堂。次御幸依仰大阿阇梨参着御加持座。结彼抄着礼盘开塔门户令笼了。即初夜时被始行之。伴僧三力之后诵佛眼真言。振铃之后诵尊胜陀罗尼及正念诵之程。护摩师立座步坛前。先礼大坛方。次礼护摩坛。次着礼盘修护摩。及护摩末神供师立座行神供。了着本座次护摩了还本坐。次大阿阇梨金一度打。伴僧诵一字真言。后行后供养。了自礼盘下。参后加持座。发愿竟。次修…..言拳加持之。次着本坐。次还御。次阿阇梨伴僧退出。即以隆荣令塔付御封了。承仕等番番守护无断绝。修中御幸连连客人济之欤。次结愿作法(如常)开塔户取被物。参后加持座令进了。次后加持了还本座。其后置布施大阿阇梨被物。一重裹物。御马一匹。助修裹物一。各被引了。奉行兵部大辅实延布施取二十余辈。次还御。次大阿阇梨以下退出。及申克入寺了。

私云。彼法务记。天仁康治保延聊虽有存略大旨同之。仍不载彼记等。

严觉僧都说云。此法最后临终时可传。代代祖说也(云云)。

问。四个大法五个秘法中秘法摄。伴僧并大坛小坛料理何乎。答。理性院授心抄大坛护摩坛两种小坛图之。似大法道场庄严(矣)。

劝修寺记云。大段..段无圣天十二天坛(云云)又上所引唐桥次第大坛护摩坛也。伴僧十二口(云云)彼次第奥支度云。伴僧八口(云云)金宝又别次第皆八口(云云)。

(私云。八口十二口ナラハ中法非六法也。除堂大十二天之说合支度等。兼两种小坛者可大法。大法伴僧十六口十八口二十四欤。既不尔。是中法秘法也。又护摩坛别立故非小法。小御修法大坛兼护摩。伴僧六口故。但劝修寺宽信法务久安三年十月十四日为鸟羽院御祈。于白河金刚胜院被行之伴僧二十口也。交名有之)。

问。此法四法本誓中何等乎。答。增益修之(云云)问。请书请文何乎。答。请书。

范后僧正引率枚口伴僧立两坛。又立塔。坛上行尊胜法由所闻食也。件法宽信定传习候欤。然者劝修候乎。早相寻可令申给候者。依御气色言上如件。

五月十一日兵部权大辅时信(奉文)。

供养