No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

进上咄中纳言之殿。

院宣如此。件法候欤如何。ロイカサマモ可勤仕之由可令申给也。我君我君谨言僧都御房。申克显赖(请文)。

私申

件法令立大塔。有一百八之空轮。每轮书尊胜陀罗尼。兼日沙汰可候事欤。

被寻仰尊胜法如形虽传习候。为无心之行法不肖之者尤其惮候欤。但左右可随御定候。可然也样可令计奏给。恐恐谨言。

五月二十一日。宽信(请文)。

问。表白如何。答。南赡部州大日本国。太上法皇庄严秘藏道场。有勤修如法尊胜法。大愿旨趣者。世属末代佛力未空。人无强信。我悉清洁久持福祐。弥崇佛法。尊胜佛顶者。比之三世如来消难博之业第一也。寻之五部诸尊延欲尽之命殊胜也。故忉利善住天子持咒全寿。支那大圣文殊叹教利人。方今如法尊胜行法者。限奉守国主福祐必增长。爰以捧八幡微妙之俱具。莹七宝庄严之塔婆五千栏楯色相映光。百八相轮秘影说庄盖悬幡。烧香散花。天帝释众蒙降临授百寿。阎罗王起誓影向除病。

私云。宽信法务彼修此法之肘表白欤。

亥克承仕打金。伴僧皆参(着五怙)次大阿阇梨上堂(着平袈裟)居笞入三衣。每时随身。圆坛所者从僧持参。伴僧中可然。人取之置左胁机。开白之时香吕笞随身。次御幸依仰法务参着御加持座。给被物着礼盘。开塔门令笼了。即被始初夜时。

问。支度卷数何乎。答。

注进。尊胜御修法一七个日支度事。

合。

一。苏密。名香(白檀)。

一。五宝。金。银。琉璃(青)琥珀。水精。

五香。龙脑。郁金。白檀。麝香。沉香。

五药。赤箭。人参。伏苓。甘草。槟榔子。

五谷。稻谷。大麦。小麦。大豆。胡麻。

一。每日护摩料。

黑沉香(烧香料)白檀(涂香料)乳木。骨路。草(件草无者代用活楼草或代用柏木)。

安息。熏陆。丁子。槟榔子。诃利勒。人参。桂心。伏苓。

每日十五日护摩料

沈。白檀。紫檀。煎香。安息。丁子。熏陆。甘松。霍香。苓陵香。乳头香。龙脑。豆菽。白芥子。苏和香料密(和香料)乳(烧供料)酪(烧供料)。

一。天盖(空色)幡九流(之中一流长三丈。浅黄。八流长各八尺。浅黄色)。

敷曼荼罗一铺(方六尺给佛师可令图)多宝塔一基。

一。坛供(米十二石)。御明油一斗五升。杂谷盐合七斗。敷布二段。阿阇梨一口。伴僧八口。承仕二人。驱仕六人。见丁二人。

净衣黄色。

右注进如件

天仁二季八月十二日。

权僧正范俊奉为。公家被修之。

尊胜御修法所

奉供

大坛供六十三个度。

护摩供六十三个度。

诸神供九个度。

奉念

佛眼真言五万二千返。

大日真言六千三百返。

普贤延命真言六千三百返。

尊胜陀罗三十五五返。

同小咒六万五千返。

供养