No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

本尊(不动)。

自加持(釼印。慈救咒)召请(外五古。右头召之同咒。加召请四指句)诸供物(同明)加持物(一字心加息灾句)。

诸尊段(可随甲乙年。三十七尊十三大院)。

自加持(内五古印。五字明。可随甲乙年)召请(外五古印。同咒)诸供物(同明)拨遣(准召请)。

增益护摩。

部主段(甲年金界大日乙年台藏大日)。

金刚界大日。

自加持(内五古印。真言…..)召请(外五古印。右头三召。真言同)诸供物(同明)拨遣(准召请)。

胎藏界大日。

自加持(内五古印。…..)召请(外五古印。右头召。同明。加句召请四摄句)诸供物(同明。增益句)拨遣(准召请)。

本尊段(宝生)。

自加持(宝生三昧耶印。羯磨明)召请(同印。二风召之同明如召请四摄句)诸供物(同明。加增益句)拨遣(准召请)。

诸尊段(可随甲乙年)。

自加持(内五古宝印五字明)召请(外五古宝印同明)诸供物(同明)拨遣(准召请)。

问。十三大会广博可难观乎。答。报恩院御记云。胎藏年诸尊段事。不及十三大会候。只八叶九尊可被观候。自观。炉中可被观九尊候。自加持外五(…..)召请拨遣如台次第(大钩召。发遣如都替)诸供物(五种阿字如前)昆屯(九尊中央三反)此外人御料也。大纳言僧都御房ナントニハ护摩记定可被申欤觉候。又第三重之样宝珠僧都御房可被申候欤。

私云。此报恩院僧正御房被遣莲藏院僧正御房之状也。

理性院传。金界年三段护摩息灾部主。金轮(七宝具足故)或不动。增益部主。宝生尊.字(宀一山同体观之)金刚界曼荼罗故以如来为本。仍宝生尊为部主也。或吉祥天为部主。.宝(宀一山同)尊像如常。口传云。二种护摩俱地天殊可供也。火天本尊部主诸尊地天世天。已上六段行之。两界同此定也(云云)。

台藏二段护摩。息灾部主。如金刚界。增益部主虚空藏.宝(宀一同体观之)。

台藏界者。曼荼罗故以菩萨为本。仍以虚空藏为部主也。或如意轮为部主。.(..)共成宝(宀一同一)尊形如常。或又吉祥天为部主如前(云云)。

泽抄云。息灾..(不动。炉底画台藏行者向北)增益..(吉祥炉底)(画宝殊金刚行者向东。云云)。

私云。请段作法难委出。小野无用故略之。

问。不动等为本尊者。护摩坛可悬别本尊耶。答。御口决云。当流二段俱不悬本尊也。大坛护摩增益一坛护摩息灾二坛。共自大坛召请之。两段护摩各三时勤之。

问。五大尊供如何。答。不行供养法。始自中央不动。次第到五尊前。诵普礼之真言礼之。各结诵印明。三时有此作法矣(云云)理性院口决云。五大尊供每日初夜时许也。但礼供也(云云)泽抄云。五大尊供(备供物。次第礼之。初夜一时。或三时悬。次第甲年中不动。乙年中降三世)草云。念诵法(如常)次以智拳印……次不动剑印。慈救咒并四大明王印言结加之。报恩院御记云。三时登正面。始自不动。次第各至其前乍立修之。

供养