No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

次五大愿。次以慈救咒同音加持之。十二日丑克仰预僧。令汲香水入新捔量八足上。杨枝杖等在之(神泉苑水。云云。先例汲造洒司水非例。云云)自十二日后夜时三日九时加持香水(御加持以后也。云云)问。结愿作法如何答。十四日运明日后夜日中时结愿。卷数付楉立曼荼罗左边(案文置胁机上。伴僧卷横??卷数楉一)。

觉洞院御记云。十三自初夜时运时二时相续。花香粥等调之间。大阿阇梨暂令坐本座。其间伴僧虽不散为法则小行事吹螺又始了。今日被书御卷数所作人交名道具目禄伴僧交名等。卷数二通。一通者(所作人交名一纸横插之)小行事即立内道场。一通者一纸书置胁机(云云)。

<PIC>T79035101.GIF</PIC>

泽抄云。十四云御结愿事。此日运十五日后夜日中三时有御结愿也(可有御卷数用意也)大阿阇梨着平袈裟上堂。入室弟子持三衣筥置左机上。每时相持上堂退出(但近来作法伴僧着小袈裟。云云)问。加持香水作法如何。答。野抄云。先诸僧共着床子。次新任僧纲读八宗奏(近来奏以前香水加持。云云)次长者持相承五古水精念珠寄香水机下。长跪而坐(折右膝。立左膝。着草鞋)但南殿作法立勤之。次护身结界(其间五古纳表衣前。或传置香水器右)次取五古加持香水(不动真言二十一反或十反)次取散杖入水。..加持各二十一反。而后取散杖置器上。右器次左器。次先取右散杖御前三度。次取左散杖自身宫内公卿等洒之三度。还着本座。御论义之后给大树退出。归时以下腊为前。师说云。以五古总而逆顺加持各三反。而后而袖中持五古。于两手上小低头闭目。想彼宀一山委细口决。或传云。长跪而坐。护身之时桧扇上置水精念珠并五??。是清冷殿作法。南殿时五古纳炮前(云云)。

里云。口决云。袖里持五古(两手持一之)主上心月轮观宝珠宀一山。又观宝珠彼此冥会一体不二(委细如每朝护身法。云云)又云。南殿作法必立奉仕。加持香水无居仪(五古念珠纳胸)又云。清冷殿仪跪勤之。无兼仪(五古念珠同纳胸。或机上。当香水器右潘扇置之。其上置之。云云)又云。近代先加持香水。次八宗奏。可就此义道理。所之读八宗奏即论义相应欤。报恩院御记云。觉洞院被注进御室之本也(云云)遍知院御记云。加持香水(以所作法略之)。

先诸僧着床子。以依催长者寄香水机下。

长跪而坐(或右膝着地)次五古置香水器右方(念珠悬腕)次护身结界(三部被甲。地结。四方结。天结)次取五古三度抽掷。次顺巡加持(先逆次顺欤军利小咒)次取移五古左手。次取右散杖入右器。..加持各二十一反。了散杖置右器上。次取左散杖如右器加持。了如右散杖置器上。次取右散杖三度奉洒主。了散杖置器傍。次取左散杖三度洒先自身。次诸卿宫中。次以五古诵慈救咒一百八遍。奉加持主上(金刚念诵之)。

供养