No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

觉洞院图(建之三年后七日勤仕时被图之)

<PIC>T79035201.GIF</PIC>

问。五大尊座位随在何年不动居中央乎。答。泽抄云。甲年中央不动也。乙年中降三世(文)仁和寺甲年台藏。乙年金刚。所以不动台藏教令轮身故。金年降三世居中欤。醍醐不论甲乙不言金台。何年不动居。五尊相望不动本身。四明王所变故。依之觉洞院甲年金界指图。遍知院甲年金界指图。同中居不动也。两流五尊次第皆有其理欤。

问。开白等作法如何。答。报恩院并觉洞院御记云。先伴僧等参堂(时始小行事吹贝。闻彼声伴僧参堂)伴僧各自后户出入。其后大阿阇梨相具舍利守参堂经大阿阇梨坊西缘。自正面东户入(甲乙年皆尔。为宿坊便故)踏内阵东间右。着大阿阇梨御座。舍利守前立(或后立)不踏彼右而升。经大阿阇梨前至礼盘下。置居筥于左机上(洒水器东端)取舍利袋登礼盘。自自五色下置金刚盘之后。经本路而着伴僧座(矣)其后大阿阇梨起座。先向行坛一拜。次向当界三拜。着礼盘。普礼涂香等如常。表白(词在别)神分。祈愿。五悔。劝请(后夜发愿。词在别)普供养。三力。打金。伴僧诵佛眼真言。振铃后役人次第进。先息灾护摩师。次增益护摩师。绕西各进修护摩(各三时)次五大尊供。登正面东间。于不动前三拜。一度拜。一度揖。各至其前乍立修三时。十二天供金界年绕东。台年绕西。自伊舍那天至风天供之。又多闻地天供归南日天月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜时许之。圣天供又金年绕东。台年绕西修之如常。后夜日中二时也。仍开白不修之。诸神供护摩诸尊段程金年绕东。台年绕西出后户。于露地修之。初中后三个度也。余伴僧等振铃后诵大日(当界)药师(大咒)延命圣天观音不动慈救吉祥天真言百反许。役人等各复本座之后一字。金打。伴僧等诵一字咒百反许。了后供养后铃。次大阿阇梨出赞普供养以下如常。次下礼盘三拜。次向片坛一拜。还本座。向御衣方后加持(其作法如先记之)次大阿阇梨出堂。舍利守起座取舍利置居箱置大阿阇梨御前退出。伴僧等自后户退出。舍利守每时乍置舍利于居箱纳道具唐柜乎。已上两记取要记之。

问。支度卷数何乎。答。觉洞院支度案。

注进。

真言院后七日御修法香药事支度。

合。

苏。蜜。名香。(沈)。(白檀)。(丁子)。

五宝。金。银。琉璃。真珠。水精。

五香。沈。白檀。熏陆。郁金。龙脑。

五宝。白木。人参。黄精根。远悉。苟杞。甘草。地黄。诃利勤。桂心。木兰。

净衣十五领(白色)自余如常。

右注进如件。

年。月。日。行事。阿阇梨。

卷数

真言院御修法所

供养