No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

奉修

大坛供二十一个度

息灾护摩二十一个度

增益护摩二十一个度

五大尊供二十一个度

十二天供十四个度

圣天供十四个度

诸神供三个度

奉念

佛眼真言二万八千返

大日真言二万一千返

药师真言二万一千返

延命真言二万一千返

观音真言二万一千返

不动真言二万一千返

吉祥天真言二万一千返

一字金轮真言二万一千返

右奉为金轮圣王天长地久玉体安稳增长宝寿。兼为年谷成就天下泰平。率十四口僧纲大法师等殊致精诚。后七日御修法依例奉修如右。

建久三年正月十五日大行事。

大法师严圆

权僧正法印大和尚位胜贤。

今度三行被书。先度五行被书。共无难。静遍阿阇梨书之。

问。书所作人交名伴僧交名之样如何答。所作人交名真言院后七日御修法僧等交名事。

大阿阇梨

权僧正法印大和尚位胜贤

伴僧

权律师法桥上人位成贤息灾护摩

权律师法桥上人位范贤增益护摩

传灯大法师位能遍五大尊供

传灯大法师位行运十二天供

传灯大法师位章觉圣天供

传灯大法师位任贤诸神供

传灯大法师位静遍舍利守

大行事

传灯大法师位严圆

右修僧交名注进如件

建久三年正月十五日

大行事大法师严圆

阿阇梨权僧正法印大和尚位胜贤

范贤清书之

此所作人交名具御卷数进公家

伴僧交名

建久三年真言院后七日御修法请僧等事

阿阇梨权僧正大和尚位胜贤。金刚界成宝权律师(息灾护摩)。

范贤权律师(增益护摩)

能遍已灌顶(五大尊供)

行运阿阇梨(十二天供)

乘觉阿阇梨(圣天供)

元严阿阇梨

源政阿阇梨

海渊阿阇梨

行贤阿阇梨

任贤入寺(诸神供)

乘雅阿阇梨

静遍阿阇梨(舍利守)

良范阿阇梨

大行事

小行事重严

本供物请正命丸

大野末贞

以前交名等如件

建久三年正月十五日

成宝律师清书之

此继加年年入道具唐柜

伴僧交名里书云

自八日任例参宿真言院。十四日参勤加持香水候于闲院内里有其仪。当讲定范。众权律师贞敏。来向待贤门边即扈从。今年伴僧之内二坛护摩成宝范贤两律师。劝修寺别当石山座主也。同是入室之弟子也。可谓道面目欤。斋会讲师为骨肉之亲弟。故同宿当流万事令扶持了。又大元阿阇梨宗严律师醍醐住侣同门弟也。三人共为一寺之住侣。勤仕显密御愿。此康治二年祖师前大僧正定海勤仕时粗有此仪也。相叶希代例欤。加之番兴福别当权僧正觉宪也。兄弟共为僧正职。为显密长者。先代未闻欤。文治五年勤仕之时此仪大旨如此。希代之例及两度。家之光花道之龟镜也。

康治二年前大僧正勤仕时里书云。

凡今年真言法所大阿阇梨定海。御斋会讲师珍海。大元阿阇梨贤觉法桥。是皆醍醐住僧定海之门弟也。三人祇候宫中共勤严重御愿。诚希代之暗事也。

问。道具目录如何。

供养