No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

五古金刚杵一口。五古铃一口。

独古杵一口。轮一口。

羯磨杵四口。橛四口。

金刚盘一口。商佉一口。

金铜壶一口。五色糸二条。

荼院壶一口。覆面二帖。

水精念珠一连。金铜塔一口。

佛舍利二壶。

以前目录如件。

大阿阇梨权僧正大和尚位胜贤。

道具目六继加年年纳道具唐柜。

十五日旦小行事取渡佛具等。东寺执当令参请取道具归毕。

问。后七日御修法日记何等乎。答。觉洞院文治五年御修法胎藏记并杂用记。建久三年金刚界御修法记。又建历二年遍知院僧正御勤仕报恩院杂记等有之。其文广博故不能载之。捡可见之。

问。后七日御修法次第法则如何。答。真言院后七日御修法次第。

请定伴僧十四口(大行事在其内)凡僧别常书交名览长者。以各别请书届之(件请书用一纸。无悬纸。不立文。东寺职掌为吏。纵虽二三长者触寺家召之)。

当年择吉日付支度于行事。并不载坛胁机佛供灯明等注。

香药净衣许。前一日大行事奉仕阿阇梨房。??束铺设等为长者沙汰。

当日早旦自东寺宝藏渡道具唐柜。执行所司率中纲职掌等渡之。大行事请取舁居阿阇梨南面。长者参真言院(推钝装束小袈裟)差定所作。僧侣(以回文催之)息灾增益护摩。五大尊供。圣天供。十二天供。神供。

行事所送香药净衣各请取后赋净衣于伴僧。

小行事奉仕道场庄严(见差图)。

事烛藏人马。敕使渡御衣(入筥)有职出达申。次之长者着南面座(推钝装束小袈裟)令有职示耳着座。由藏人持御衣置长者前退着座。有职进出取御衣赐大行事。即置道场机上。居有物果子于藏人座前。劝酒杯。此间公役泷口御藏小舍人仕人等。于便宜赐酒肴。三献讫撤之。藏人退去。

时克小行事吹螺。

十三口伴僧着南床座(净衣等袈裟)台藏界东上。金刚界西上着之。

大阿阇梨着座(净衣平袈裟)入自南庇东户升。母屋中央东间着之。伴僧一人持居箱相从。同升置箱于当界左胁机。

退着南床。进到当界礼盘下礼拜三度(先向行坛一拜)着礼盘。前方便。表白神分。供养法。

振铃以后所作僧侣参进。

息灾增益护摩(三时修之)五大尊供(同前)圣天供(后夜日中二时)十二天供(初夜一时)诸神供(护摩终以终之七日三度)。

后供养了。大阿阇梨复本座。

御加持。

大阿阇梨并伴僧退出。

中间三时行法大概同之。但开白外无表白。日中御衣加持。

三日九时加持香水仪(或号御药加持)御衣机前又立机一脚置香水桶(寅克小行事向神泉酌之。旧例酌造洒司水近代不然)香水机边寄立杨枝(或置桶上阿阇梨料)同机下置同杖(打敷上置之。伴僧料)始自十二日后夜至于十四日初夜加持之。或始自十二日初夜终于结愿时(十四日所运行日中时)。

供养