No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。本尊加持印言何等乎。答。二印明俱出仪轨(矣)。

劝修寺说云。左右手内相叉。二大指二小指各直竖。头相拄即成。结当心诵明七反。以印加持四处。顶上散印(文)言同仪轨说也(云云)第二印言口传如次第出之。理性院宗命记云。又样(秘)外缚二大指端合立。六指浮翼想(外缚无说处。口传用之。云云)此记不云二小指不审也。今次第善无畏传(云云)口传者指之欤。何云无说处乎。又宝心次第云。口决云。二手外缚深叉。二大二小立合。二掌根相合。振开之。以右大指押左大指上累之。以此印当心前。诵真言七反。次加持四处。次左右水火风六指端摇动之。想拂去不祥(文)。

私云。二大指累不审。泽抄云。本尊印左右手内相叉。二大指二小指各直竖。端相跓即成。结当心诵明七反。但师传外缚也(云云)。

里云。二大口ハシ。二头二中二无明羽。二小尾。中间六指三度来去外拂不祥攘。缚怨敌缚御记云。命云。仪轨所说五个印明。予度度大法之时不用之。不可秘用之故也(云云)明口传者。以金轮咒为加句也。

法务抄云。孔雀真言终加.。也理性院青表纸云。第一密事……..云为秘事(云云)。

私云。若金轮若孔雀。殊有祈请所求事之时。可用加句用也。故金轮佛顶同用云。若有祈请所求一切事者。于中应加孔雀王陀罗尼(文)孔雀法例又然也。但加句安不同。正咒何如何。愚安云。如今次第当尊咒欤。后可加他尊咒欤。但秘抄金轮法明如今明加之。

泽抄金轮时………(云云)此明当理。然光明真言加句他明安初矣。可随宜欤。理院孔雀经本尊加持言。.字加初也。又泽抄振铃次本尊印言。里云。以大日剑印本言加.明也(云云)本尊加持处前所出印也。言无加句也。金宝根本印如初印。口传出第二印。此意根本印口传作外缚印非别也。妙抄唯于外缚印。拂厄难印名羽打(云云)师主秘说。或传云。外缚善无畏传(云云)口传云。真言可加彼咒(云云)元抄唯出无畏传。今次第所载口传彼抄有之。泽抄大日剑印加.明。此印言当用金轮法本尊加持也问。散念诵何答。如次第出。又无能胜次入读经大金刚○也。北院御自笔本无读经大金。薄草子散念诵又不出之。泽抄读经本尊次举之。但准余散念诵大金尤可举之。大金有无小野广泽不同故。读经法定习也。何可除彼乎。仍薄草一本读经大金。大金安之。理性院云。散念诵佛眼大日本尊七佛梵号(如经)。

经大金一字(云云)泽抄云。佛眼大日本尊(万反)经(下座也)不动(或不用之)八字无能胜一字(云云)问。礼佛祈雨时加须菩提句。有何故乎答。陀罗尼集经第十一说祈雨法云。五龙王前龙别各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉泥土之。其瓶身上以真牛黄各画四个须菩提像结跏趺坐。一一瓶中口着龙花。若无生花以彩花(文)既瓶画须菩提。定有由绪欤。愚推云。须菩提解空第一。故祈雨时唱彼名欤。所以欲雨从空降故。或记云。须菩提先世龙身(文)故唱之欤。又金刚童子轨云。又欲雨者观虚空诵二十一反即甘雨降(文)真言云。唵迦度??吽发吒娑嚩贺(云云)享抄礼佛不出须菩提也。劝修寺云。南无摩诃么庾里。南无七佛慈氏。南无缘觉声闻(云云)。

供养