No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。此就仁王经法记之。孔雀经法可准之欤。

坛场庄严。

问。庄严方何。答。大坛中瓶孔雀尾五筋立之(或中瓶外别立瓶插尾。云云)理性院宝心云。中瓶必可指孔雀尾也。五茎三茎若一筋。口决三筋助之(云云)泽抄云。轮羯磨用不任意耳。又中央花瓶或不用之。花瓶同故欤(云云)。享云。大坛中瓶孔雀尾五茎立之(云云。)

宗命僧都记云。三??茎孔雀尾者。五瓶之中央三筋五筋随有可立瓶也(云云)三五者少少云词也。仍虽非三五筋虽一二筋可立之。可随有也(云云)仁和寺三五十五筋尾五瓶各三筋竖之(云云)。

私云。少少义有兴欤。悉昙字记中加三古摩多(云云)此少少言。未必第三第四摩多。故净土宗群疑论中亦有此词欤。但仁和寺又未必然欤。

泽抄口传中瓶立五茎(云云)又同本异译义净仪轨云。或三或五孔雀尾(文)准此文者。或五茎或三茎也。小野广泽所用叶此轨文矣。

问。五方名香用何香乎。答。中央沉香。东方白胶香。南方紫矿香。西方安悉香。北方熏陆香也。故享云。中央火舍烧沉香。东烧白胶香。南烧紫矿香。芥子盐和合(云云)西烧安悉香。次苏和之烧(云云)北烧熏陆香(已上五名香见禅林轨)若无紫矿时汤黄盐芥子舂和合烧之师传也。或中央火舍捻续五名香烧之(云云)理性院次第(宝)中央院沉水香(余四方全同元抄)或东方烧香替用百和香。南方烧香替用汤黄。无紫矿时芥子盐舂和合用之。紫矿者是有情身分之香也(云云)或云。以落驮血作紫矿(云云)可寻明之(文)。

西南院御口决云。仁和寺御室紫矿配南方事。任成入道御寻アリケレハ。彼申云。或本说紫矿莹或之精也(云云)而彼星火星也。南方火方故相配也(云云)。

私云。香药抄云。紫矿香主五藏邪气破积血。全创生肉(文)白胶香者日本记云。白胶木此云农利泥。主风庠浮肿齿痛(云云)义释娑罗树汁也。本草枫木之脂也。一名枫香一日子树(云云)安悉香者。香药抄云。主心。腹恶气鬼痉纸裹之。但入漆器良(云云)今安息者。安悉香也。和名久良罗(云云)熏陆香或松木ヤニ。

问。烧五方名香有本说耶。答。仪轨出之。画像轨云。中院圣众烧沉香等供养。东方天众应烧白胶香而为供养。南方天众以紫钟芥子及盐相和烧之供养。西方天众以苏和安悉香烧之供养。北方天众应烧熏陆香而供养之(文)坛场法式云。于东方持国天王烧白胶香。南方烧紫钟芥子以盐相和。西方烧苏和安悉香。北方烧熏陆香。于佛及摩诃摩瑜利天神前烧众名香(文)。

问。孔雀明王手臂有异耶。答。今次第四臂也。泽抄并常喜院图像抄同之。理性院青衣纸云。眼授云。范僧被甲。权僧正御房云。孔雀明王法六臂像为深秘。常四臂加二臂。二臂者。左手持梵箧。右手持月轮是也。

供养