No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

又御记云。当流之习合莲杵为一三摩耶形。表理智不二。未必以茎不二也。但以茎形不二。其理弥佳(矣)不可遮之(云云)。

私云。御记口决聊似相违。然显义门多端欤。石山理性院泽抄。但以独古为无横五古也。

秘本里云。作法次第云。三昧耶开敷莲花(以一古为茎。横五古上立之)金宝云。开敷花以独古为茎。觉俊平救以独古为三摩耶(云云)御记云。命云。阿弥陀以三昧耶形为秘事。

<PIC>T79030601.GIF</PIC>

莲花理也。五古五智也。茎一古妙观察智也。可思之。秘秘也。

私云。或以五古为茎。是妙观察智则具五智意欤(已上御记也)。

或云。独古为三摩耶形事。不灌铃灌者阿弥陀灌顶。合两腕时合掌为独一法界大独古。即自水火风开之为八叶。是独古上八叶莲也。即两部一体上开八分肉团为开敷。是成佛义也。觉开敷义(云云)师云。花藏院大事内有之(云云)不灌铃法三御子作(云云)。

私云。诸说少虽有异。以独古立横五古上契大师次第(矣)。

问。劝请发愿句如何。答。如次第出之。理性院云极乐教主弥陀尊。莲花部中诸圣众。发愿云。本尊界会弥陀如来。莲华部中诸大萨埵(云云)。

泽抄云。极乐教主弥陀尊观音势至诸萨埵(云云)劝修寺云。极乐化主弥陀尊。下句如泽抄。

问。道场观五峰八柱(文)五八何表示耶。答。御口决云。五峰在栋上表金五智。八柱在栋下显台八叶。是即两部不二楼阁也(云云)私助云。五峰在上表果位五智。八柱在下示因位八识。是则因果不二之宫殿。二界一心之楼观者欤。

问。.字放光灭罪依凭何耶。答。无量寿仪轨云。次想。坛中有纥哩(二合引)字。放大光明。如红颇梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光者。皆无有不得罪障消灭(文)。

私云。仪轨道场观文也。

问。注或一古上立之有口传(云云)前一古为茎。今一古横布。前后相违。又口传者何口传耶。答。传者金台不二秘传也。又文点可读。或一古上立之。故石山理性院泽抄成就院抄等皆以一古为茎也。

问。又说(小野传文)何说耶。答。小野次第云观想。坛上有.字。变成金色孔雀王。上有.字。成莲花。上有.字。成圆明月轮。月轮上有.字。变成开敷红莲花。以独股金刚杵为其茎也。其莲花变成无量寿如来。身色红颇梨色放大光明。结等持印。具无尽庄严。菩萨圣众前后围绕(石山道场观同之)作法次第(御作)云。于面前观安乐世界。琉璃为地。功德乳海。于其海中颉哩(二合)字放大光明。如红颇梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。无不皆得离苦。其字轮成独古。首上有开敷莲花。立横五古上。即变其花为无量寿如来身。在宝莲花满月轮上。着五智宝冠住定印。身相红颇梨色。自顶上放红颇梨光。照无量恒沙世界。皆悉红颇梨色。亦诸圣众前后围绕(文)。

供养