No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

净衣(白色)。供料如常。

右注进如件。

年。月。日。行事大法师。阿阇梨。

孔雀经御修法所。札云。孔雀经御修法权大僧都成。

奉供

大坛供二十一个度

护摩供二十一个度

十二天供七个度

圣天供十四个度

诸神供三个度

奉读

大孔雀明王经三百八十部

奉念

佛眼真言二千一百反

大日真言二千一百反

本尊真言二万一千反

护摩真言二千一百反

一字金轮真言二千一百反

右依宣旨为祈请甘雨。始从今月十三日至于今日一七个日夜之间。二十一口伴僧纲大法师等殊致精诚奉如件。

建历元年七月二十日行事法桥上人位严圆。

阿阇梨法印权大僧都成贤。

私云。支度中五香中白胶等香如洗记。五药中白木和合呼金刚良。人参和名加乃尔金刚文扼。黄精和名于保卫美。又云也末惠美。远志一名棘苑。一名葽绕。一名细草。五谷中菉豆小野抄云。菉豆者一种非一所作。但荒野中自然所生也。和名乃郎豆(云云)。

问。支度内坛已下等如何。答。觉洞院二年记云。

御修法支度内御不审事。

一。坛已下佛具事。

右大法之时。伴僧等坛等(院御物)皆所被渡作也。受新调之仪不可候者也。于佛具者皆所候也。

一。孔雀尾事。

右先多自公家被送之。仍任先例所载支度也。但粗阿阇梨相具也。又先例也。今度早随仰可用意作也。

一。供米事。

右人供如常之由令注进事。是又先例也。其故者大法小法佛供人供皆以所被裁定案也。仍无其隐候欤。虽然为御不审委重注之。

一。僧膳事。

右朝暮支度僧前大法定例也。今度于本寺被修之。可送本寺之由御下知可作欤。

芥子袋事。裁缝生断共以无烦作欤。可裁缝之人。强虽非少女。如净衣等之裁缝。可致精进洁斋也。又五谷多小如常御修法可作也。

一。五色丝事。

右先例多被载于支度。然而今度卒尔之间。可有烦欤之由令存故不注载之。可用故物支度也。若已被调储者可送给候欤。

一。敕使参否事。

先例不分明。于御衣者先例不被渡候欤。

问。孔雀经法大阿阇梨伴僧等供米支配方何耶。答。准仁王经法支配可支配。如不出之。

问。坛行事可存知事何。答。道具事。请定帐文等事。香药事。道场庄严事。开白结愿事。已上兼尤可存知也。凡修法之间始中终一向相计可下知欤。但坛行事者出世方。可沙汰之。大行事者世间方。可奉行之。承仕等可存知事者。大行事可令下知也。

问。支度驱使八人见丁二人(云云)其役何等耶。答。驱仕等垎勤并散所法师原可用之。此内勤仕大炊役者。佛洪汀果子饮五谷九香芥子坛木等每日熟调之。此大炊法师或号立预也。承仕请取之。每日可辨备之。又料理道场涂炉引幔等。皆承仕所作也。又催伴僧庭拂ナムトスルハ驱仕役也。又芥子入芥子袋以水スヽク。其外物可洗入此袋スヽクヘキ也。见丁役者花ツミ乳木等致沙汰也。乳木等寸法坛行事可仰含也。但见丁者禁里仙洞时者[(日/匂)*斥] 殿勤之。本坊之时垎勤法师原役也。

供养