No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。此法胜能如何。答。仪轨云。佛告阿难陀。若诸世间灾福适恼刀饥允毕疾疫起时。或彼国王及诸王子大臣等为降伏故。于王宫或于胜地或伽蓝或大宅。依法净地建立道场。五肘方坛也。尊位并供(如轨。枕双纸引之)又云。或有急速天难至时。可随自力分。于一净处。以瞿摩夷白檀香涂香圆坛。九位中安佛。及以三古茎孔雀尾竖于坛中。上其并物等(如常。云云)(法务枕双纸出之)问。修孔雀经法之时。野干鸣吉凶事何。答。青表纸云。白川殿上皇御祈令修此法给。修中之间野干频鸣。从院被仰下云。野干鸣极惊怖思食(云云)予(理性房)申云。孔雀经法修中野干鸣吉瑞相也。孔雀经本书中见(云云)一院甚有御感(云云)。

孔雀经法(三藏文明译)。

若于其方有尸婆(是野干鸣)如前所说诸同伴皆不应恐怖。此则是其咒成就相(文)问。鸣众会金作法如何答。请流说不同欤。或取金鞠置半叠上安之。只当流作法承仕至礼盘前蹲踞。取胁机金鞠居左手。右手取钟木三十六打之。三时合一百反也问。孔雀经法轨何等耶。答。

大孔雀明王经三卷(不空译慈觉请来)。

大孔雀明王经略仪轨一卷(禅林)。

梵字佛母孔雀明王经一部三卷。

梵字孔雀王真言一本(慈觉录)。

孔雀坛场法式一卷(义净译智证录)。

大孔雀明王画像仪轨一卷(不空译智证录)。

孔雀王咒经一卷(贞元)。

大金色孔雀王经一卷(贞元)。

佛说大金色孔雀王咒经一卷(贞元)。

孔雀王咒二卷(亦云孔雀王陀罗尼经。贞元)。

大孔雀咒王经三卷。

佛说大孔雀明王画像坛场仪轨(一卷)。

问。小野广泽修法勤否异如何。答。报恩院御记云。

修法两流(仁和醍醐)。

勤否事。

一。请雨经法(一向醍醐流修之)。

仁和寺僧正宽空村上御宇修之(年记可寻不降雨)天禄三年同人又修之(又不降雨)世传云。依之仁和寺流于今不修此法欤(云云)。

劝修寺权僧正范俊永保二年七月修之(九个日遂不降雨)或云。范俊逐电(云云)可寻之。依之劝修寺流于今不修此法。而建保元年成贤僧正修之。颇非据欤(云云)。

一。如意宝珠。

大略醍醐行之。仁和寺劝修寺希虽修之其习不同欤。

一。仁王经法。

醍醐寺修之。仁和寺又修之。

一。孔雀经法。

仁和寺专修之。醍醐又修之。

一。转法轮法。

醍醐专修之。他寺不分明(矣)。

一。如法爱染王如法尊胜。

醍醐劝修寺专修之。仁和寺又修之。但于如宝尊胜者仁和寺不分明。可寻之。

一。后七日守护经法花普贤延命。

仁和醍醐两流通修之。

一。大元法。

两流通虽行之有子细。醍醐可修之。

一。炽盛光法。

虽两流通行但于大法者天台修之。

供养