No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

建保七年二月九日

问。请书请文如何。答。

正元元年四月日。为除天下疫疠饥馑之难。报恩院僧正御房被修仁王经法请书等。

四月十四日。院宣到来。

来二十七日可被始行仁王经法。可令参勤给者。院宣如此。仍执启如件。

四月十三日。左小辨高辅。

谨上。醍醐捡校僧正御房。

逐启(札纸)。

支度委可被注进申之由被仰下候也(同端书云)可申沙汰之条条注别纸。又可给候可存知候也。

即被进辞状云。

自来二十七日可被始行仁王经法。可令参勤之旨谨承候了。但宪|智行皆阙人望尤卑。纵住先师之御传虽令勤修。于当时之效验者难至者欤。仍所辞申之趣可然之样可有御被露候宪|恐惶谨言。

四月十四日。前权僧正〃〃。

十五日重。院宣到来。

仁王经法事以御请文之旨美闻候处。别仰争可被申子细哉。于心可令勤修给候者院宣所以也。仍执启如件。

四月十五日左少辨高辅(奉)。

谨上醍醐捡校僧正御房。

逐启。

急可令注进支度给候。伴僧永久之度十二口候欤。今度何样可候哉。可为二十口候哉。且可令计申给候由同被仰下候也。

被进御请文云。

仁王经法事重被仰下之旨谨承候毕。犹犹乍贵莫大之所用。不算秘法之效验。为胡为法恐惮不少候。然而敕定及度度候。争遁避申候哉。早自来二十七日卒二十口伴僧可参勤之旨。可然之样可有泄御披露候宪|诚恐惶谨言。

四月十五日前权僧正〃〃(请文)。

逐言上。

支度进上之候。随被仰下之旨委注之候也。此外可罢入之物任先例令注进别纸候。大慢普通四大之布用之候欤。犹大法者大坛小坛皆引回候间。以外长久罢入候也。大法大慢二重引之候间。乍二帖长久罢入候也。伴僧员数事。中古以来大旨二十口候欤。就中先师成贤僧正五个度奉仕皆二十口候。如此事大旨依近例欤。仍无左右二十口之由载支度候毕。然而可依御定候也。供供十六日又院宣到来。

仁王经法支度入见参了。天盖幡等四数迫之间新调难叶候欤。早可被借渡。兼又经并经机御用意可候欤。先规又何样候哉。随御存知可被注申。且如此事委为有御寻。门弟一人今明之间可令进给之由。内内被仰下候也。仍执启如件。

四月十六日。左少辨高辅(奉)。

谨上。醍醐僧正御房。

(札纸)内内启。

经机者。白木物候欤。故僧正御房令勤修给之时。开白结愿仪委细可注给候。为存知候也。供所杂具等可有御用意候间。可被下任官功之由内内沙汰候也。其间事御弟子御参之时委细可申承候也。一定何日可有御参哉。承存可参会候也。幡若必可被新调之物候哉。然者其样委细可被申候也。

(同端书云)叠者不被载支度候。然者不净之所之叠被借渡候条何样可候哉。不可有苦候欤。

供养