No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

御请文云。

大法支度之内。天盖幡被借渡候事。可存其旨候。经者大阿阇梨伴僧皆令随身候也。于经机二十前载支度候毕。可有御用意候。先规如然候也。白木之物也。门弟一人参上事。明后日日早旦座主定|法印可有参上之旨令申候。早可有御参会候也。恐恐谨言。

四月十六日(申刻)前权僧正〃〃。

叠事自本被敷叠强无不净候者可被用之候。不然者可被借渡候也。兼又道场之板敷兼日不被洗候也。开白结愿之仪即付回季被注进毕(在别)。

问。供米下行事如何。答。二十七日申克院宣到来。

仁王经供米事如此催定候也。早遣请使可有御问答候。不进见来之人人。虽代物任和市可令致沙汰之由可被仰遣申子细杂掌候者。示蒙仰严密可触遣候也。内内御沙汰分者。申定杂掌御参之时可申候。为御存知委细注申候也。恐恐谨言。

四月二十七日。左少辨高辅。

叠员数事昨日令申毕。急急可承存候。

来三十日可被始行候(云云)前日可有御参候。恐恐谨言。

别纸注文被相副之。

御修法供米。

(左大臣)三十石。赞岐国。(春宫大夫)三十石。幡磨国(新大纳言)十石萨摩国。(中宫权大夫)十石。尾张国。(平宰相)十石。出云国。(行证)三石。丹波国。杂掌追可申。十七国ノ内ニ御サタ(一位殿御房)六石油(同)。已上神崎庄。

御返事云。

仁王经供米注文给预候毕。早遣请使可令问答候子细候者。急可申入候也。虽代物任和市同可致沙汰之由承毕。可召仰此旨内内御沙汰分事同承候毕。可存其旨候。来二十九日先令参之由候同承候毕。可存其旨候。恐恐谨言。

四月二十七日。法印定海(座主御房)。

问。伴僧请定如何。答。二十八日伴僧请定出之。

请定。

仁王经御修法伴僧。

定济法印(护摩)。定俊大僧都

俊誉法眼(十二天)。圣显律师。

显成律师。宗遍律师。

通海阿阇梨(圣天)。亲尊阿阇梨(神供)。

实照阿阇梨。祐严阿阇梨(回向。)

全成阿阇梨(发顾)。莹贤阿阇梨。

宽真阿阇梨。范秀阿阇梨。

宪位阿阇梨。俊真阿阇梨。

忠觉阿阇梨。实助阿阇梨。

右依院宣。自来三十日于冷泉殿御所可致始行。仍请定如件。

正元元年四月日行事法桥上人位胜进问。道场庄严方如何。答。二十九日座主法印通海律师出京。当日巳克参御前。承仕六人驱仕等。坛胁机并杂具等。随身参储。仍道场庄严了。佛供等借之了。但阏伽棚短之间大行事返之。仍造改之间开白以前不进之。又幔代木用椙之间返之了。仍以桧造改进之。

问。开白作法如何。答。三十日酉下克被下净衣(带相具之)戌克开白。左行事法桥胜进(钝色指贯下结。裳袈裟紫五帖)参御前着座。道场东大床催伴僧。以驱仕申案内次伴僧皆参(各着平袈裟)但僧纲两三人大阿阇梨御参之时。为参向门前徘徊中门廊边。次伴僧一腊座主法印参上(乘舆从僧二人。钝色指贯下结。大童子二人下结)伴僧之内一两人参门前也。次大阿阇梨申案内。即御参。净衣香染御裳袈裟也。每时如此(御舆从僧二人。钝色指贯。大童子二人下结)伴僧之内僧纲两三人参向门前矣。大阿阇梨中门廊东面履脱登。南端妻户入。经大床御参。实助阿阇梨持三衣笞扈从。参向之僧纲同相从。大阿阇梨经渡殿道场东妻户入堂。相从僧僧纲之内亲尊律师勤御帘役。南面大幔端间入云(幔役同人)经幔内御着座。次三衣笞役人经幔外西端入置胁机。即经本路着伴僧座了。扈从僧纲各着座了。次奉行人申案内。次出御御听闻所。次奉行辨可始之由仰之。次伴僧一腊召承仕令打金(三十六。承仕蹲踞礼盘前。取右边金マクヲ居左右打之)次大阿阇梨登礼盘。次三力金后伴僧读续(不诵佛眼真言)暂读经之后下番十人退出。次振铃后护摩(座主法印)十二天(俊誉法眼)如次起座入堂。圣天不起。后夜时可开白之故。次护摩末神供(亲尊律师)起座出。经大床中门廊南妻沓脱下南庭南楼木下供之。承仕兼用意储之。次护摩十二天。出堂复座之后。大阿阇梨着平座读经。

供养