No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

次伴僧一腊召承仕催下番。其词云。下番モヨヲセ(云云)次下番皆参(但结番之间五人也。凡虽下番十人可读经。哀穷屈分五人勤之。其番张如下出之。且先师僧正例也)一腊又被申云。下番皆参(云云)。

次大阿阇梨登礼盘一字金后。伴僧一字真言诵之。但伴僧一两犹微音读经。不断之故也。

次后铃之后赞四智不动。下座出之(亲尊律师诵之每时如此)。

次后供养如常次回向方便伴僧一腊出之。

次回向方便终金后下番上腊发愿(微音也云云)终一切讽诵云时。大阿阇梨一打。下礼盘着座。

次后加持。于道场有之。大阿阇梨发愿五大愿之后。伴僧唱慈救咒。大阿阇梨折念珠之时止声。次伴僧退出(下腊前)但下番五人犹留道场读经次大阿阇梨退出矣。

问。后夜时如何。答。后夜时印初克申案内。伴僧皆参(步行开白结愿时之外。修中皆五??袈裟也)大阿阇梨(舆)参堂时着座以前承仕打金。此间阿阇梨经道场东大床承仕宿入入堂。经圣天坛东南着座修中间每日三时如此次登礼盘。始时每事如初夜。但神分之时大阿阇梨金一打。其时上番下腊申回向矣其后又金二打。令法久住等如常。其时下番五人退出也。但后夜时发愿也。次振铃后护摩师圣天师入堂(圣天是开白也)十二天每日初夜时许行之。故不起座也。护摩圣天出堂复座。大阿阇梨下座读。其后一腊召承催下番事如开白时。已下作法不违开白。但以前打金诵后夜偈异彼矣。

次后加持。大阿阇梨大慢南面端经慢外东妻户出被参常御所。伴僧上番十人随阿阇梨之后参。阿阇梨并伴僧两三入后加持处。其外御持佛堂前弘庇着座。后加持发愿无之。阿阇梨折念珠之后出咒。伴僧同音诵之。念珠折毕时止声退出矣。

问。日时作法如何。答。日中时午初克申案内。伴僧阿阇梨参如例。大阿阇梨入堂路次如后夜时。俱后夜时之外御着座之后随仰打金。护摩圣天有之。十二天无之。每事不违后夜。但用劝请如初夜时矣。次日初夜时酉终成头申案内。出御无之。后加持被参常御所路次同后夜。圣显律师勤指烛役。着座之样同后夜。御加持发愿以下如开白。但五大愿开白结愿之外无之。

问。御修法效验如何。答。第三日初夜时终地振有之。自梶井宫内内被召寻。晴继彼请文云。一昨日亥克许小地震候。吉动天下可立直候欤。天子吉大臣可受福之由见候也。内内以此旨可令申入给。恐恐谨言。

五月四日。大舍人头晴继。

五月三日于弘御所去夜地振吉瑞也。法验之至无止事之由卿相待臣有其沙汰(云云)又冷泉前相国御梦想之洛中异类异形鬼等集会云。仁王经法被行之各于今者洛外可退出(云云)此事又严重之由同前广御所有其沙汰(云云)此事左少辨语申座主御房(云云)又隆亲卿灵梦事有之(云云)如此奇瑞上古未闻。末代何有欤。一七日之间风雨不侵枝块。都鄙殊以静谧是则七难即灭之金言无误。国土安乐玉章忽显。非祖师僧正之验。末代谁人有此事哉。

供养