No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。结愿作法如何。答。七日庚戌日中时结愿。先午一点大行事(衣裳并着座如开白)参御所催伴僧。即伴僧参上(各着平袈裟)僧纲各从僧一人大童子一人(如开白)次座主法印(舆)从僧二人大童子二人(如开白)僧纲两三人参向门前(亦如开白)中门廊东南北妻户入着座次大阿阇梨申案内。即御参。从僧大童子等。僧纲两三参向门前如开白。次大阿阇梨着座之后。奉行院司申案内。公卿七人着公卿座(大纳言。资季。道雅。宰相。中纳言。雅忠。定实。经俊)。次出御(御读经如例有之)。次奉行院司可被始时之由示也(伴僧后御帘引上告之)次一腊召承仕仰金。承仕打金。次大阿阇梨登礼盘。振铃之后护摩圣天如例。出堂复座。大阿阇梨又着平座读经。其时通海律师勤卷数役。以承仕令立本尊左边(矣)。

次阿阇梨登礼盘后供养等如常。次下礼盘着座。次一腊召承仕时说之由亦奉行人(此间承仕撤经机置承仕宿矣)。

次五位殿上人六人参庇御粗卷(自卷至东六间也)次四位殿上人大幔西端一间上之(打悬幔代自怀取出纸捻结付幔代也)次公卿着座大床次御加持(如常但五大愿有之如开白)次被仰劝赏敕使藏人东宫大进资宣。先仰一座公卿。次入东面妻户。于大阿阇梨前仰之。其词云。仁王经法劝赏醍醐寺五重塔可被置阿阇梨三口(云云)。

大阿阇聊令指给。

次御布施绫被物一重公卿(资季)一腊取之。裹物一殿上人(光国)取之。次御马(黑糟毛号朝霜)被引之御随身二人。自西中门庭上东向引之。东中门前引向御前。然后东向引之。其时大阿阇梨从僧真誉进出请取之。于中门中赐大童子。大童子赐御力者。此间伴僧布施置之。各裹物一(僧网绢凡僧纸)座主法印布施花山院大纳言(道雅)取之。其外着座公卿次第取之。末殿上人取之。末座一人奉行辨取之。次伴僧各持布施。下腊前退出赐面面从僧。但实助阿阇梨为三衣筥役之间归参透渡殿边徘徊。次圣显律师归参撤座主布施赐从僧退出。又俊誉法眼撤大阿阇梨御布施赐从僧。大阿阇梨座主御退出之时。僧纲两三人如先参门前。通海律师自门前归参。本尊道具等以驱仕奉渡阿阇梨御宿所矣。

御布施取交名事。

光国朝臣。长显朝臣。(褰大幔院司)亲继朝臣。高经朝臣。盛长朝臣。(仰劝赏职事)资宣朝臣。经藤光朝。经任。时俊。兼赖。赖。信。高辅。

成功院宣。

仁王经法供所杂具并拵事。早召付成功可令致沙汰给候僧事也。次可被举法桥一人欤之由被仰下候也。仍执达如件。

五月一日左少辨高辅。

谨上醍醐法印御房。

仁王经结愿次第(自余大法同之)。

道场仪如日来。但寝殿东西妻户并御念诵堂悬覆御帘克限大阿阇梨伴僧等参集。先是公卿已下皆参次奉行院司申事具之由次入御御听闻处次院司仰出御之由次承仕打钟次日中时始(其义如开白)次结愿时毕之由阿阇梨以预告奉行院司(或伴僧上众劝御帘)次令殿上人卷御帘(建久元年大法结愿藏人役之。建历二年藏人役之。承元三年殿上人卷之。建长四年六位无人之间殿上人卷御帘)此间承仕法师撤经二十前。自道场内撤之(建历长例如此)次公卿着座(日隐东帘卷。高丽帖)次四院司参进(入东面妻户)褰阿阇梨座前大幔代(大阿阇梨或付纸捻。于幔常不然)(云云)次被仰劝赏(建保例如此。建历二年三月普贤延命法结。亲辅仰为藏人头劝赏件度记后加持之后由注之。仍建长度加持已后被仰之。先例已不同也)。次后加持次公卿起座(奉行院司角牛之)次御布施(院司仰主曲代催储之)阿阇梨一重一裹(大臣取被物之时参议若从三位取裹物。大纳言取被物者四位殿上人取裹物)伴僧一裹(僧网绢。凡僧纸)。次伴僧持布施退出。次伴僧撤大阿阇梨布施。次阿阇梨退。次公卿退。

供养