No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

中央幡许新调。余八流古幡被借渡毕。本尊胜光明院宝珠西园寺七宝塔被渡。奉安置其中也。彼宝珠奉入朱漆唐开之。其中有金铜箱。开件箱有三小箱之中银箱奉入宝珠也(有敕卦)七宝塔龛回样スレハ塔槛栏蚁壁下アク也。仍其前宝珠奉安置毕安置坛上(矣)。

问。天盖色幡寸法敷曼荼罗等如何。答。

同记云。天盖空色幡九流(中央一丈八尺。八流六尺。一流中心付之。余八流盖四隅左右付之)敷曼荼罗一铺赤色绢书之。方六尺。七宝塔一基内安本尊。大塔中心安之。塔三尺五寸(云云)。

天盖图

<PIC>T79050801.GIF</PIC>

如法爱染王天盖图

<PIC>T79050802.GIF</PIC>

如法爱染王敷曼荼罗(大法房在之)

<PIC>T79050803.GIF</PIC>

私云。玄秘敷曼荼罗异此图。中八叶莲。回又八叶四曼叶画半三古。四隅叶画宝轮。其外有界道。界道外有二十四个月轮。四曼轮四摄四隅轮外四供。其外轮十六护也。外反花等如今图也。

问。二坛护摩作法如何。答。同记云。一敬爱护摩坛事(向西)部主(降三世)本尊段(爱染王)诸尊段(曼荼罗)坛敷布以朱砂赤色涂染(云云)一调伏护摩坛事(净衣黑色)本尊(降三世)部主(不动)诸尊段(五大尊)降三世明王像一铺(丈六随意云云)两坛护摩药种相应物等。只可准知常作法也。

已上大坛护摩一坛合三坛共三时行之。但调伏护摩法不依大坛(云云已上)玄秘云。敬爱护摩坛爱菩萨为部主。或观音降三世护摩坛不动为部主。师传云。敬爱坛以红薄样造莲叶百八枚。六枚乳木次烧之。

小野如法爱染王坛样(并人形五古等)坛上四方花箭顺置之。花箭者莲华茎为花箭也。有说以朱砂涂莲华形。又坛敷(云云)赤色涂之。炉底不画五古可书种子也。本尊种子也(云云)。

<PIC>T79050901.GIF</PIC>

花箭人不可令见之。..自作可置之。行法终取而可隐置之。乃承仕不可令见之(云云)以红莲华者一百八。护摩者红色纸造也(云云)相应物之时可烧之。劝修寺成宝如法爱染护摩次第云。敬爱坛奉悬爱染王十七尊曼荼罗。涂八叶炉以朱砂彩色之。洒净苏口二器香水中朱砂入之水色令赤色。右方涂香。左方散香苏合郁金白檀薰陆紫金紫铆。已上六种香末合用之。苏油入加引生盐。乳木合欢木桑木谷木花木用之。丸香安苏香等六种香密丸用之。药种呵梨勒槟榔子天门冬红花和合用之。加持物赤芥子用之(云云)调伏护摩安置丈六降三世明王像(若等身画像)涂三角炉以青黛彩色之。洒净漱口二器香水青黛入之水色令青色。右方散香安悉丁子麝香甲香。已上四种香末合用之。苏油入引生盐。丸香上安悉等四种香松汁膏合眷丸之。药种昌蒲·鬼臼·鬼箭·射干·巴豆·铁末引生盐酢。已上九种和合用之。加持物铁末用之(云云)私云。劝修寺宽信成宝。如法爱染就金刚界行仪。各委细次第作之。其中宽信次第。付十七尊不观舍利。成宝次第道场观。如当流所用观。佛舍利种三等成爱染王羯磨身之义观之。彼次第香药中出波津香(矣)先师法印(实|)仰云。波津香者。龙脑异名也。此龙脑者。波津国崛出香也。深山桂木ヤニナリ。雷电音。夜依彼缘桂木生ヤニナリ(云云)劝修寺性基僧正修此法之时。支度中有波津香。门徒人人相寻ケレトモ何人不知此香彼支度五香云沉水丁子白檀波津香麝香(云云)余支出五香出龙脑。不波津。故知。波津是龙脑香也。又仰云。有二坛护摩中。敬爱护摩是大坛护摩之调伏护摩。且范俊方悬降三世。但能作性所反降三世非常降三世欤。然当流二坛俱不悬本尊也。故劝修寺如法爱染次第云。调伏且安置丈六降三世像(若等身书像云云)玄秘不悬说为吉(文)。

供养