No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。支卷如何。答。

如法爱染王一七个日支度事。

合。

五色糸三具(各三丈五尺)。

苏。蜜。名香(白檀丁子安息)。

五宝。金。银。琉璃。水精。虎珀。

五香。沈。龙脑。郁香。白檀。丁字。

五药。人参。伏苓。天门冬。石昌补。可梨勒。

五谷。稻。大麦。小麦。大角豆。小豆。

相应物(长一尺五寸。苏五芳四筋。口一寸极可直。鸳羽二筋。鸯羽一筋。赤薄样十五枚。朱砂十两)油二斗九升四合(大坛八斗四合。两护摩各一斗五升)坛供米二十一石(七石大坛。七石敬爱护摩。七石调伏护摩)。

大檀三面。胁机六前。

灯台十二本。礼盘三脚。

半叠三枚。坛敷布三段。

佛供覆布六丈。麻子袋二。

大幔三帖。折敷六枚。

杓六柄。阏伽棚一脚。

长柜一合。桶十口(之内□□桶二口。阏伽桶二口。神供桶二口。足桶二口。手水桶二口)。

阿阇梨一口。伴供八供(之内二人。两坛护摩)。

承仕六人。驱仕十二人。见丁四人。

净衣九领(之内一领阿阇梨。八领伴僧但其内七领赤色。一领青黑色)。

白布十五段(三段大坛护摩坛。四段承仕四人。六段驱仕十二人。二段见丁四人)。

七宝多宝塔一基。

敷曼荼罗一制(当日之早旦赐赤绢一丈八尺可图也)。

伞盖(空色方六尺)。

幡九流(一流一丈八尺赤染也。一流白色。一流红色。一流黑色。一流烟色。(白黑ナリ)。一流赤色。一流水色(青色)。一流黄色。一流肉色)。

调伏护摩。

五宝。金。银。水精。琉璃。琥珀。

五香。安息。麝香。甲香。丁子。苏合。

五药。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆。赤芥子。

五谷。稻。大麦。小麦。胡麻。菉豆。

相应物。

引生盐。头酢。油黄。铁末。

能米(二十七石二斗同)。

四石(阿阇梨日别五斗)十九石二斗(伴僧八口日别二斗)。

一石四斗九升(承仕六人日别三升)一石九斗二升(驱仕十二人日别二升)。

六斗四升(见丁四人日别二升)。

右注进如件。

月。日。

问。相应物中头酢者何物。答。下所举支度但酢。又劝修寺支度之酢六升也。

注进。爱染王御修法支度事。

合。

大坛所。

一。苏。密。名香。

五宝。金。银。真珠。琥珀。螺贝。

五香。郁金。龙脑。薰陆。甲香。麝香。

五药。牛黄。赤箭。人参。石昌[艹/補]。天门冬。

五谷。稻谷。大麦。小麦。大豆。小豆

一。天盖(空色画赤色八叶莲花)幡八流(八色各一流。白红黑烟赤绿黄肉。长各八尺)。

敷曼荼罗一铺(白绢八寻合佛师可令图也)。

一。多宝塔一基(高一尺六寸。内安八叶莲花合细工可令造也)。

一。坛一面。胁机二前。

灯台四本。礼盘一脚(在半叠)。

坛敷布一端。大幕一帖。

坛供米八斛。御明油一斗二升(私房油料)。

供养