No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。伴僧请定如何。答。

请定。

如法爱染王御修法伴僧事。

座主法印(两坛护摩)经俊僧都。

俊誉法眼(敬爱神供)光贤律师(调伏神供)。

祐严阿阇梨。全成阿阇梨。

宪位〃〃〃重祐〃〃。

俊圆〃〃〃胜舞〃〃〃。

右依。院宣。自来十三日。于今出川殿御所可被始行。仍请定如件。

正元二年二月。日行事〃〃〃。

问。伴僧交名注进方如何。答。

如法爱染王法伴僧交名。

定济法印。经舞僧都。俊誉法眼。

光贤律师。祐严阿阇梨。全成〃〃〃。

宪位〃〃〃重祐〃〃〃位圆〃〃〃弘义〃〃〃。

折纸注之。初行一文字引下书之。僧名一界书之毕。

自五坛中坛(净土寺)宿所经舞僧都之许。如法爱染王伴僧交名。何样被注进哉。其案文大切之由被寻之间。未承及。仍注文不知之由返答申了。其后卿相云客等中以外沙汰出来(云云)或端注进。或进上(云云)或一一俗性书之。或面面似名书之(云云)皆以嘲哢解颜(云云)中坛注重。而与此注文首尾一同。但中坛交名事(云云)事一字相违。此两注文神妙之由有其沙汰(云云)此事何可及评判哉。然后年为存知记之。

二十九日(晦日)申刻御产平安。仍以承仕御结愿事寻申。奉返事可有御结愿也。又可被御马也。可存其旨(云云)仍结愿了(结愿是初依也。御佛供不可居也。而坛行事不知之令居毕)其后御幸道场卷御帘而御半出御感之仰济也(云云)此事颇异诸坛(矣)虽为一身之面目。决为万代之美谈者欤。

如法年记事。

劝修寺觉禅抄云。如法爱染王法。承历四年霜月比。范|僧正为当院御祈。于大条内里被修之大坛并两坛护摩。每日九日多日之间。一身行之。珠宠起于斯(云云)义范寻问之。次义范僧都勤行之(日时可寻。胜|先师义|慥被修之)次醍醐僧都(胜|)于主上御前被修如法爱染王法(云云。日时可寻。已上法务宽|记也)。

源运僧都一院御祈修(云云)助修八人。

先迹悉地成就法事。故白河院二十五御年被仰故范僧正云。今年重厄第一年也。若过今年暂世间有。慥可延命之法如何。范俊申云。可令行悉地成就法给者。院仰云。悉地成就法者何法哉。僧正奏云。爱染王法也。院仰云。极吉事(云云)其后僧正行如法爱染王法(云云)永林云。故小野住僧源算之语永林(云云)法务有御抄。私云。金宝抄此记被勤修义范(云云)颇僻见欤(已上觉禅抄)。

妙抄第一云。白川院御年二十五。皆被仰义范僧都云。今年极重厄年也。若过今年者今且可有世。可延于寿命法如何。僧都奏云。可令悉地成就法。御宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。爱染王法也。宣旨云。极贵事(已上妙抄)。

供养