No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。散念诵何等乎。答。如次第出之。

问。多闻吉祥明加用何故乎。答。彼二天俱主福之天故欤。又彼二天俱持宝珠宝棒。又为三形故。

问。伴僧后加持用何明乎。答。佛眼(云云)又护摩次第振铃。朱付云。伴僧本尊咒(云云)。

问。余法伴僧后加持本尊咒中用之。今何用佛眼咒乎。里云。胜觉僧正行此法有委记。外仪如佛眼法(云云)仍约外仪用佛眼咒欤。又御遗告调能作性宝珠云。大阿阇梨者。同口含名香。诵不动真言三百反。次诵佛眼真言一千反令为究(文)私云。能作性珠加持言故。御加持等用之欤。又实贤僧正建久二年(辛亥)润十二月十四日。依院御恼。于六条殿被修增益御修法(伴僧六仁)佛眼曼荼罗(三宝院经藏本三补)大幕上悬之。其前立佛坛。上敷生绢(横覆之)其上本尊帐寄曼多罗方奉居(云云)又不奉悬本尊宝生佛。奉悬佛眼曼多罗。可思之。

问。妙抄云。本尊可悬释迦金轮。坛中心安舍利塔(文)相违如何。答。彼抄意。种.。三形舍利。本尊释迦金轮故。今次第异也。又如宝爱染种子.。三形宝珠。尊形大日故。以大日可为本尊也。密严院或又法身舍利故。大日为本尊也。今种子.故。宝生为本尊。为秘本尊。悬佛眼曼多罗也(文)。

问。芥子供何处用乎。答。薄本云。后供养理供事供。阏伽前芥子供有之(云云)御口决云。芥子入物坛下置。到阏伽处开入物。以杓酌入别器。置后供坛方供之。加持印明如余供物。以三古印诵.加持之。诵.供之。如饮食即置坛供之也。或口传云。芥子入小器前供养事供后后供养阏伽前结诵宝光虚空藏印明供之(云云)红白芥子供之。或云。难得时可用普通芥子也。

问。今法何故用芥子供乎。答。御遗告云。大阿阇梨三时念诵。亦以五口僧内。每时芥子供(文)依凭此文欤。又宝钥云。宝珠之边必有恶鬼围绕(文)准此释者。为辟除恶鬼等难欤。此芥子有摧破之力故。故准提多罗尼经云。先加持白芥子一万八反。然后取芥子诵真言一反。一掷打彼鬼魅者。满二十一反其鬼魅驰走(文)。

问。若辟除义。如护摩芥子可投十方何供乎。答。新仁王经云。如摩尼宝体具众德。能镇毒龙诸恶鬼神(文)准此文。以此供本尊者。镇恶鬼神之力可有之欤。

问。护摩作法何乎。答。

部主段。部主释迦。.宝钵。法界定印。归命…..〃〃〃。召请印如上。右风召之。明如上。诸供物。归命.。拨遣印明准召请本尊段。自加持宝生印明如先出。召请大钩召印明。右风召之。诸供物。正念诵加持物同咒。拨遣弹指宝生明。

诸尊段。三十七尊。皆入宝部三摩地。皆以宝珠为三摩耶形。…..为种子。此五字成五佛。各持宝珠四波罗蜜等。又皆持宝观之。真言云。…………。于此法者。有增益护摩次第可见之。自加持等。皆法界定印。

供养