No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

御遗告云。彼胜地者。所谓精进峰。土心水师之岫东岭而已。努力努力勿令知后人彼处(云云)常喜院。惠果付属珠埋宀一山毕。大师作给。范俊时奉进白河院。所谓者。室生山龙池之南。石塔之北。其上草不生。

私云。诸师记不同。宽信法务记不云何珠。惠果相承珠欤。法皇所持(云云)故不埋名山欤。觉禅记胜光明院珠。范俊所进珠。长者相传珠者。惠果付属珠欤。习一果欤。又如仁济记者。以能作性珠进白河院。长者不相传欤。此记云。有大师所造能作性珠。若尔何云一果乎。如报恩院御口者。胜光明院法胜寺宝珠一种。大师所造能作性珠也。范俊相传珠也。元范俊自造珠欤。又如觉洞院记者。长者相传有二说中。东寺甲乙壶舍利。又能作性宝珠欤。诸师不同中。当流相承口决为定量。何者高尾五部肝心记奥云。大氐青龙寺惠果阿阇梨付属真多摩尼法。大师土心水师授之(云云)爰土心水师竹木目底有宀一山峰。东寺一阿阇梨。行后七日御修法也。彼峰应观想坛上(云云)此记分明。八祖相传宝珠。埋宀一山事无其论也。故当流极秘抄。五大虚空法全载此文也。故知。长者付属宝珠。是大师所造能作性宝珠也。

问。觉信法务记。自筑紫所献珠者何珠乎。答。常喜院云。或师说云。白河院御时。从镇西神崎御庄进鲵玉被问诸宗。醍醐权僧正(胜觉)被勘申云。杂宝藏经云。三竭鱼脑有如意珠(云云)依之权僧正被修宝珠法(云云)件事贤觉法眼被勘申彼宝珠者。法胜寺爱染王堂佛坛下被埋之(云云)彼记筑紫所献珠者此珠欤。

问。宝珠相承如何。答。大师。真雅。源仁。圣宝。观贤。一定。元杲。仁海。成尊。范俊。但付法相承相违者。仁济云。石山内供被隐居故般若僧正。以一定律师传之。一定传元杲也(云云)实贤云。日本国宝珠造人。大师范胜贤僧正(已上三人)御作宝珠五指量。爱染王白川院御时。法胜寺圆堂坛中心埋(云云)。

觉洞院记自造宝珠不见之。

写本云。

永仁五年九月晦日根来寺中性院依师主御命令清书毕。

今此抄者秘宗之肝心当流之血脉也设虽为入室之弟子辄不可写之何况他人哉努力努力不可他见者也。

三宝院末资佛子赖淳(春秋二十六)。

永仁五年夏比于根来寺记之毕令同法令清书毕自又加校点毕。

金刚佛子赖瑜(春秋七十二)。

内题。

秘抄问答第十三

元应二年十一月十四日于根来寺东室禅房书之毕深可秘之。

佛子宽昭(春秋五十一)。

永正十八年五月十五日于江州总持寺实雄等书之毕。

安永九庚子九月十二日于野州佐野大安寺毫誉白雄谨写(春秋三十八)。

秘钞问答第十三(抄卷第十五)

太元法

问。大坛行道作法。答。今次第诵四句偈行道也。

供养