No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

小野次第云。本尊加持金刚外缚。忍愿立如针当心。大小任意(云云)次七个印用小心咒(云云)小栗栖本次第云。次本尊加持(印三昧耶契大小咒任意)又理性院云。本尊加持印三昧耶契载之。普贤三昧耶印也(普通印云云)口决所在自护身印也。最极印(云云)。

净莲房抄本尊加持印。自护身印也(云云)。

或记云。又传与立剑轮。外缚中指立合剑形作之。小指大指合立轮形也。不用八个印也。常杖房阿阇梨定觉流也。今上乘境流也(云云)。

问。正散念诵何乎。答。次第出之。野抄云。正念诵如次第出之。散念诵。佛大圣观音。虚空藏。五大尊。心咒。心中心咒。结护咒。救护咒。四天王。吉祥天。地天。法施大一。

问。今散念何故用正观音虚空藏咒乎。答。问。字轮观何乎。答。野抄云。五大种子。略次第云。阿字本不生义可观(云云)野抄字轮观后加持云大日加持。

本尊加持部母加持(里云。地莫鸡印明也)。

私云。常法第三加持时。大日加持本尊加持佛眼加行也。而今佛眼加持之处。用部母加持由绪何意乎。又转法轮法礼佛后用佛眼加持。次入我我入后三处本尊加持如常也。请雨经法礼佛后用佛母加持本尊加持。入我我入后三处本尊加持如常。

问。今法伴僧何人乎。答。十四口。加大行事十五口。如后七日伴僧欤。大元伴僧。小栗栖执行女人夫僧也。必以彼僧为大行事。弓箭等今取渡欤。小栗栖执行代代皆女人也。此法于官厅勤之。其道场カコイ等。修理职沙汰(云云)又伴僧大陀罗尼。如尊胜陀罗尼诵之欤。

问。护摩作法如何。答。

息灾护。

本尊段(种.三千轮)(私云。三千轮者。三形千辐轮之故。野抄云。.千辐轮文)。

自加持印明(二手内缚。二中指二大指二小指立合小心咒)召请印明(如自加持云云)。

私云。召请印外缚也。故野抄云。劝请外同印小心咒(云云)。

问。自加持召请何故内外异乎。答。私案。自加持示内证义故内缚也。召请劝请本尊他故用外缚欤。

诸天段各别咒。或通用…咒也。

问。何故通用..咒乎。答。野沙里云。……在。北斗出诸天通真言也。或用诸曜并诸鬼等。如此冥众通用(云云)。

调伏护摩。

火天段部王段本尊段。如次第说之。

问。诸尊何等乎。答。野抄。

诸尊段(五大尊)自加持内五古慈救咒召请(外)同印。五大尊(五杓)十方诸佛(三杓)一切菩萨(三杓)灭恶趣(三杓)。

世天段不动(三杓)十二(十二杓)七曜(三杓)二十八宿(三杓)十四部金刚(三杓)三十三天神(三杓)二十八部星宿天(三杓)四大天王等(三杓)八龙万千龙(三杓)修罗(三杓)罗刹(三杓)五方药叉(三杓)遮文(三杓)毗那夜(三杓)摩醯首罗(三杓)天众地类(三杓)或十四部等。以…咒各一反。

供养