No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。十二天伊并诸神供如常如何。答。可有用意欤。野抄云。十二天供炎魔天位观十四部金刚等眷属念诵之时。伴各咒可诵也。神供和合供之处。十四部金刚等可供。

问。开白时行道如何。答。野抄云。开白之时。先阿阇梨大坛七反。行道之后七反礼拜之。着礼盘行之。经中云。入坛七匝行道礼七拜(云云)。

问。坛上安佛舍利欤如何。答。小栗栖宝藏所安生佛舍利。取出之置坛中心行之。近来行者不知之欤。入塔立之故。经上云。于坛上佛舍利安四枚(文)。

问。加持香水之水何井水乎。答。大和湫阏伽井水汲之入香水也。香水十五日早旦所进上公家也。小栗栖承仕之沙汰也。此法不参后加持。结愿毕归本寺也。

问。此法四法本誓中何乎。答。小集四法中调伏本誓中不出之。仁录四法本誓中不行之。今次第调伏息灾二种护摩用之。

小栗栖本尊像样。

问。坛场庄严样如何。答。或记云。先置土居立柱。八大并敷。八牧小坛。其上敷…坛。四角立铁灯台。打镢曳回五色糸也。镢柱内结付也。中央轮塔。又四方三??。皆反花座上立之。八方弓矢八具八ケラ弦内置之。其形八角也。其八间置大刀。以十二花瓶。四角三重立之。又外四方弓箭大刀棒铁杖戟剑等。如图置之。弓箭大刀等各一百也。四方各二十三具。内陈八具。都合一百具也。右右四面器仗。一方各二十二具。内陈十二具(云云)大坛等布器仗有二说。一如轮一口传也。一百器仗者宛百亿。大元所持表示之亿大数也。以百表示也。以百弓矢剑戟等镇护国家。弓矢器仗一具者。右胁机置之。是阿阇梨结界料也。八方弓矢器仗者。镇愿时结护料也。四面烧阏涂花如常。四图坛敷布。柱外浅黄幔等曳回。重重多曳之。其内如暗夜。只灯光许也。不断燃之。是鬼神冥众来入坛中故也。幔外四角柱有灯盖(云云)大坛佛供备幔内饭八杯汁??饼果子等。各八杯备之。后夜粥八杯许也。幔外四面小坛。长机各敷布。其上大饭一杯置中央。小饭二十杯。左右各五杯备之。都合四十四杯。后夜粥各一杯。四面居之。或图云。南北小坛上饭各五十杯备之。配合百杯。是百部鬼神料也。东西小坛不可有(云云)寂公记云。四面小坛大饭四杯。一方各一杯也。小饭一方各十杯。都合四十四杯也。是四王供四杯四十使者。交饭四十杯供之。后夜四王供粥四杯许也。今云。四十杯者如何。四十二部罗刹欤。二杯不足(云云)弓百张。长二尺二寸。弦赤弓内面上下赤槻弓也。箭百双。长一尺三寸。柄一尺一寸。尻二寸。羽赤。美绪染之。棒十二。长二尺。大刀百。长一尺五寸。柄五寸。身一尺。铁杖八牧。长一尺九寸。钩长一尺五寸(已上)天盖图在别。二十九流幡。皆悬天盖端也。

供养