No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。所乘水牛何色乎。答。理性院次第云。乘青水牛(云云)劝修寺次第云。乘黄牛(或乘黑牛。或白水牛)或云。于水牛有二大威德。所乘青色炎魔天所乘白色(云云)泽抄云。乘黄丰牛(云云)。

问。本尊加持印言何等乎。答。炎魔王印二明。眷属十余印言也。檀荼印言。印出疏第十三卷。言出第十卷也胎藏次第炎魔天印言。如次第出矣。石山次第云。炎魔王印。二手合掌。二风二地相背入月二空并立。从二风中[/卽]上超之致二火内。第三[/卽]相枉。水火头合相合。真言初咒也。理性院一本用此真言名炎魔王印。一本用今次第印名檀拏印。言同也。泽抄二印二明檀拏印。用唵焰魔耶莎呵明也。今次第。檀拏印用二明故非别印欤。劝修寺次第似石山印。十卷抄如今次第矣。次后印普印明没哩底野言也。

私云。此印言。小野台藏次第为死王印言。疏第十。今后明云死王真言。故知。死王与后名异体同欤。故玄法乱脱。轨云。死王亦名后(文)又疏第十云。次死王真言。此是阎罗明王也(文)此释阎魔王死王一体见。王言可然。延命院次第。炎魔王印言外。举死王印言。似后立王名(矣)。

次妃印言思手键吒明摩利怛野言也。此印言。小野次第出后印言。广泽次第印用此印。明用前死王明。彼此相违如何。然今印言依石山次第。又御作台藏次第。妃印言同今次第矣。劝修寺次第同之。次太山府君印等。

问。何故用此等印言乎。答。彼皆炎魔王眷属故欤。御记云。或云诸眷属(石山五道乃至成就仙)悉为地藏菩萨化身也。愚老云。后妃等即为炎魔王化身。又旨见六波罗蜜经疏欤。彼疏云。阎魔王○此云双王。治男鬼时身则为男。治女鬼时则为女。名双王也(云云)此事或云出十一面经疏(云云)此中拏吉尼遮文荼印言。出台藏次第(矣)太山炎魔天子也。深砂神也。遮文荼役神也。泽抄眷属印言。唯用太山符君印言许。后妃等不用之。散念诵后妃等言用之。劝修寺。本尊加持炎魔妃阎魔七母暗夜神奉教官四个印言加用之。散念诵炎魔王并眷属五个言诵之。

问。召请结界印言何等乎。答。薄云。召请大钩召(但真言末加炎魔耶翳醯)结界不动(云云)献座(但有二意一水牛座二荷叶座云云)蜡烛付火(各诵本尊明也)拨遣。右手弹指三度(问。北斗供等一度。何三度乎。答。御口决云。一度三度随宜矣)。

问。水牛座印何乎。答。泽抄云。结界荷叶印。或观水牛座。或观荷叶座。但二座中用随一也(云云)理性院传云。右掌仰胸前作荷叶形。想水牛荷叶座(云云)御口决云。左手荷叶印作二观也。为中尊观水牛座。为眷属想荷叶座也。

供养