No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。散念诵用广目天言有何由乎。答。厚抄云。或诸天主故。或同体欤。御口决云。诸龙上首故。泽抄云。水天与广目天同天也。孔雀此旨见(云云)孔雀经(不空)云。西方有大天王。名曰恶目。是大龙王。以无量百千诸龙而为眷属(文)佛眼大日广目水天妃诸龙一字或慈护(云云)理性院云。佛眼大日天鼓雷音广目诸龙法施一字。宝心传云。佛眼大日释迦观音金刚手本尊轮盖难陀跋难诸龙善女龙王法旋(心经理趣经偈。请雨经五十三。佛名发菩提心三昧耶戒。及秘密深奥真言等)大金一字(云云)私云。释迦观音金刚手请雨经本尊故举之欤。仍宝心流水天法本尊加持。彼佛菩萨用之。彼流行法毕。立座礼拜二十一反。其词云。南无归命顶礼本尊界会水天圣者诸大龙王等。甘雨善润五谷成就(云云)次出堂。

泽抄云。礼拜二十一反。其词云。天下国土。炎旱消除。甘雨普润。五谷成就(云云)时毕降半叠以后二十一反拜之。每时如此也。私云。当流今次第。并薄草子等不出之。故礼拜不用之欤。然薄草子中。小野次第有此礼拜。其词同泽抄矣。

问。道场庄严方如何。答。如次第出矣。薄云。青色幡二流(长五寸)小野次第。幡长五尺(云云)今五寸者。寸字误欤。坛左右立之。青梵钵盛水。坛中心置之(有口传)又青色糸置之(有口传)大慢坛敷净衣皆青色也(矣)御口云。钵水口传者。彼水观大海也。糸口传者。彼糸观龙索也。今次第委细。口决者无糸口传也。糸盘钵前置之。今次第图如此。又说。糸盘入钵水中也。薄草子图如此。御口决意。前说为吉(矣)或云。龙索青色生糸三尺许用之。但片端结可闻口传也(云云)今末必结之。ワケテハシヲ出欤。泽抄云。当作四肘水坛。其坛北面安水天坐青色幡二流(长五尺或三尺五寸)本尊左右悬之。青色糸坛中心置之(作法有口传)十六盘饮食大饭八坏。五谷小饭八坏。果子八坏。小豆羹八坏。灯明四灯。五谷粥八坏(但用后夜)如例八供养备之。四角四瓶。但柏叶柳等用之。烧薰陆香。咒师洗浴着新净衣面向北坐(云云)理性院云。青色幡二流。坛前左右隅立之。幡壶引渡。…..五字书也(或青色染绢或青色染纸造之)幡串桧一尺六寸许切圆削。六青涂用也。钵水后夜每替之。花瓶柳桂可差也。供花也。散杖桂杖用之。又柳(云云)。

私云。御口决意云。大小佛供各二杯。御汁田果子木果子各二杯。幡二流。花瓶二口。灯台二本。阿伽器等一前。洒水涂香打鸣等也。小豆羹者小豆汁也。

妙抄云。此法者向北方可修之。水方故也。檀敷青色物用之。若绢若布或绀布用之。三时之。龙索青色生糸三尺用之。但可结(委细口传)佛供十六杯。汁并果子各二杯也。后夜粥八杯(云云)略时佛供等各三杯也(云云)当流祖师口决妙抄既尔也。集经说如泽抄。何不用彼等乎。御记云。十六杯等事妙抄说。上本说又集经也。旁可依用。但虽如法时。常不可用之。只可付薄草子等(云云)。

供养