No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。不似常瓶印何云瓶印。付中其似钵不似瓶子乎。答。安然对受记云。想花瓶(云云)虽似钵形。只花瓶观之欤。疏第十三说地天印云。先合掌。其十指头并屈。而相捻合圆屈之。空指入掌内。形如瓶子。即是也(文)准此文。今少两手寄合。如瓶子可作之欤。理性院两流用二个印言同今次第(矣)。

问。散念诵用不动咒有何由乎。答。御口决云。不动是地天本身故。

问。疏中释迦化身(文)如何。答。御口决云。不动又释迦化身故。况大师最胜王经加陀云。坚牢地神不动心。付中五大尊中不动中央。五大中地大又中央故。又不动顶上莲花表花藏世界。是即坚牢地神戴大地之义也。泽抄云。佛眼大日不动本尊慈护心经等(心经许读余物不续也)或大日次释迦地藏观音等言诵之(用否任意云云)。私云。释迦本身其义可然。地藏观音何意乎。宗命传云。佛眼大日如来慈护释迦地正观音本尊功德天大金一字(云云)宝心传同当流。

问。召请结界等何等乎。答。御口决云。召请结界拨遣等。用通召请结界等也(云云)大钩召不动结界等拨遣弹指欤。又口决云。最秘传云。此法解界。每时必解地撅也。涌出地天令归本土。或为出生七珍万宝也。若不解地结违彼等义之故也(云云)私案。此法总不可用地结。为用地结召请时。难涌出故。例如彼转法轮。法劝请十方神祇等。故地结方结界等不用之矣。

问。此尊四法本誓中何乎。答。等集四法中增益出之。本誓中不举之。仁录本誓中福德出之。四法中不举之。

安永九庚子十月六日夜。

天王山毫誉白雄(春秋三十八岁)谨书。

秘钞问答第十四

北斗

私云。秘钞三本中十五卷本。驮都为第四卷。北斗为第十五卷。此十五卷本。三宝院为初重本。仁和寺云再治本。又名野月也。十七卷本二尊俱不入之。此本醍醐(云云)第二重本两寺本全同。十五卷本有少异欤。第三重里付秘本十八卷驮都为第四。北斗为第十八也。仁和寺遍知院僧正时。被进此本云。成贤前进本(云云)彼本里付遍知院僧正被付故。又遍知院僧正(成|)御自笔目录加异尊被调二十卷。又除彼二尊也。故彼目录奥云。此外驮都一卷。北斗一卷(云云)但此目录许未调卷欤。二十卷本报恩院等无之。但此目录报恩院西南院传写异。报恩院御传写录第七第十八九二十四卷显许。未注尊名。报恩院本记云。以遍知院僧正(成|)御自笔本书毕宪(|云云)西南院本记云。以遍知院僧正御房(成|)御自笔本书写乎法印亲快。

问。题北斗(云云)何故七星名北斗耶。答。此七星在北。而似天竺斗形故云北斗也。故御记(报恩院)云。祖师宽信法务秘记云。四如斗三似柄。西国斗着柄(云云)愚老云。北字七星在北故欤。

供养