No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。伴僧后加持咒何等乎。答。师传云。召北斗咒也。理性院又同欤。泽抄云。后加持(普通北斗咒伴僧明云云)私云。北斗总咒欤。报恩院僧正御房参勤北斗御修法之时。被用北斗总咒了。但是别仪也。可用召北斗咒(云云)仍彼弟叶皆用召北斗(矣)。

问。道场庄严辨备供具等何乎。答。如次第出之。又图见。

问。五谷交饭已谷多加之(云云)何。答。本仪五谷粥。坚煎如常。御佛供高盛可立蜡烛之颂故。五谷和合饭煮盛之(云云)香隆寺云。坚调麋十一坏。以五毂苏密等和合煮之。麋上立蜡烛(文)最略仪如常。赤饭小豆许具米煮为饭也。

问。命谷等知之方如何(命木又尔也)答。如次第出之。

问。幡七流。寸法常纸横长(云云)如何。答。如法仪幡七流。当纸横长アタルホトノ幡形木当裁之。幡七流币各二本。串五六寸许纸四方切(二寸四五分欤)二重折立样垂幡下。スチカヘテ卧具之。幡中纸横长一二寸许增可作也。幡币串定建物也。如法仪。幡币每夜可替也。略仪。幡一七日通用。币纸每夜可改也。又略仪幡三流也。币又尔也。

问。银钱三坏(文)银钱钱形数并重数。盛器数何。答。一连十二文也。又重数。假令十岁人。增一枚十一枚重之。又三坏各一重盛印。如法仪。一坏各三重盛之。图三重盛之见泽抄云。先付师说。以十二贯为一连。随人年可用之。若十岁之人充十连。但本命三星供者。三所各十连也。并三十连也。自余准之(云云)劝修寺云。银钱一连十二文贯之。随施主年数三坏各盛。其数谓以一连当一岁也(云云)此两流随年数不增数也。

御口决云。十二文表十二月。假令十岁人用十连者。为报过去覆护。增一连者。为保未来遐算也。故十岁人用十一枚也。阿施密经延寿品云。钱圆掌天。内穴方掌地。云陈那罗形。是人伦初因形也(人伦初因者。母胎宿时形也)故以一实充年数报神恩以陈钱量数得未来之算(取意)私云。相承口决专合经文(矣)如他流者。恐难得未来算欤。钱形母胎宿时形者。胎内五位中。耎内坚肉等形欤。此形增长。出胎以后成人故。专为保未来遐算增其数。实优美欤。又钱形表天地者。女阴阳合坐。万物以钱得一切珍宝故。表天地形也。供养之祈。现当悉地何事不成(矣)。

问。何故星宿供钱茶乎。答。供钱事。理性院传。铜钱有执着故。星宿纳受难有欤。纸钱无爱执故有纳受欤。彼流云。拟钱也。御口决云。抛珍财表殷重之义也。银铜不容易故用拟钱也。劝修寺传又此意也。或云。茶是仙药也。星宿是仙故爱茶欤。孔雀经云。岁星大仙镇星辰星大仙(文)如次木曜土曜水曜也。七佛所说经等可见之。

供养