No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。薄草不用八字文殊印言。今何加用耶。又彼散念诵妙见前用之。今何诸星后用乎。答。彼次第。佛菩萨天等深浅次第也。今初后本主。中间摄伴之义欤。

问。字轮观何乎。答。次字轮观(五大)(云云)宗命传云。五大殊有口传。尤可用乎。私案。北斗日月五星精故。五星即五大故欤。

问。散念诵遍数何乎。答。妙抄云。佛眼二十一反。大日金○各百反。召斗千反(翻经说)北斗总咒百反(行轨说)余真言各百反。大金一字不出之。泽抄云。本尊千反。本命星当年星本命星曜本命宿本命宫各三百反(云云)御口决云。本命星千反。金轮当年星各百反。大金七反。余皆二十一反。凡遍数多小住意(文)一字后法施。心经尊胜陀罗尼各七反。其外金刚般若偈等诵之(云云)。

问。散念诵终烧币帛等事如何。答。承仕闻法施音来烧之。若一七日幡通用。币帛银钱每夜改之。若如法仪。幡又每夜可改之。但烧事。币钱时终承仕取置。结愿夜烧之。如法仪。每夜幡币钱可烧之。理性院同之。劝修寺云。银钱幡等。每初夜时赞供之。至次日中取烧之(云云)私云。此三时行之时也。

问。薄草图如法仪。钱茶果如幡数各七杯。今护摩图钱茶果何各三杯耶。答。私案。七流七杯配七星欤。略仪幡三流。钱茶果各三杯。中七星。左二十八宿。右九曜料。故知。略仪尽诸星。如法仪似局七星欤。当知今三重钱茶果通诸星。七流幡供七星互显欤。又供金轮饭汁果子备之。是供但初夜一时许故。护摩三时故。日中大小佛供汁果子等备之。故初夜蜡烛等星供许。无本尊佛供如常三时行法也。后夜粥八杯备之。日中后夜无蜡烛钱茶果等也。又觉洞院作秘抄本图。全同今秘抄图(矣)今图依彼也。但彼图供故。灯台一二本。本尊方立之。今护摩四本立之为异。

入护摩。

问。大日加持本尊加持作法何。答。先大日加持。散念诵后。残大金一字珠折后。珠悬左腕。结诵印言。加持四处明四反。次本尊加持结印明诵三反。后加持四处欤。此二加持时。不加四种句也。

问。三平等观法界定印(云云)何。答。西南护摩次第云。三平等观(弥陀定印)或(法界定印)(云云)先师御口决云。用弥陀定印也。

问。加护摩句何时加之乎。答。火天段时。结火天印言。火天明百反等加护摩句。召请拨遣。言未加召请句。加拨遣句不加护摩句也。但是当流习也。理性院广泽。召请拨遣言。又加护摩句也。但所加别也。加持芥子药种等时。明又不加护摩句欤。是当流说也。

问。拨遣注云。取一花投佛前弹指一度(云云)里付云。佛菩萨明王拨遣弹指一度。天等弹指三度(云云)相违如何。答。薄草本命星供属星供。俱弹指一度(云云)。又御口决云。唯弹指无投花(矣)又右手取花投弹指(矣)(云云)天等三度弹指事不审也。今文护摩段拨遣。薄草大坛拨遣也。又觉洞院并泽见等。后供养后拨遣弹指三度(矣)。

供养