No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。以心咒配圣天等种方如何。答。御记云.(观音).(圣天).(军荼利)此咒权实二天咒也。可思之。.即观音第八识菩提也。.实身第七识之惑体也。.军荼利断除惑障之智也(云云)。

问。种三俱用二种。有何由乎。答。御口决云。二字男女二天种子故用二字也。.字行不可得义也。此天作障难。是恶行之义也。而归不可得字义。恶行忽灭。善行速成之义也。不可得之上行是善行故。又御记云。秘口云。行烦恼也。十二因缘无明行(云云)今圣天者。第七识烦恼体显姿也。仍用行不可得字也(云云)私云。十二因缘中行是业非烦恼欤。然意三业取烦恼相应思故属烦恼欤。又御口决云。三形异说。或萝葍根。或欢喜团。此等浅略义也。以箕箕为秘说。以二箕相向形。表二天相抱仪。此箕又有除虚糠留实米之功。是遮恶持善。攘灾招福之表示也(云云)泽抄里云。三形秘说。箕去恶物也。仍此尊一切不吉祥事令去之标示也(云云)理性院传云。件箕形者。簸舍恶事撰残善事之(云云)。

问。观中成欢喜天男女二像(文)知男女二像如何。答。理性院次第云。座上有..二字。.字变成箕形。箕形变成大圣女形。身色白肉色。载天冠。鼻牙短目细少。着解脱幢相衣。相好圆满。众相具足。.字变成钺斧(或共成箕秘)钺斧变此毗那夜迦王男天身。形色赤黄色。目大鼻长黑色衣缠其颈。种种以璎珞饰其身。女天观世音所变。以大悲方便治难治之恶。男天本有俱生大恶魔王。大日如来变化随类化度。方便各显佛法之威验(云云)。

问。今此二天权实分别如何。答。御口决云。二权二实。一权一实。三权分别有之。二种像男女俱着袈裟。二实像二天俱不着法衣。权实像女天着。男天不着也。今次第未见像。然可观权实像也。

问。若尔其证安在乎。答。光眼轨云。又像有二天身相。抱正立双。象头人身。其左天着天冠。鼻牙短。其目亦细。着赤袈裟福田相衣。身白肉色。右天而目不慈。鼻长目广。不着天冠及福田衣。身赤黄色。唯以黑色衣而缠其颈肩○是像显权实相○又像二形如先相抱正立。唯以男天面系女天右肩。而视女天背。亦以女天面系男天之右肩。而视男天背也。目细牙短为妇天。其二天并不着法衣天冠。而现毗那夜迦身(文)私云。此文如明权实像并二实像也。又彼轨上文云。佛菩萨为女男天化度众生(文)此文显二权像欤。然上所引道观出权实像仪形毕。其下云。女天观音变身男天大日所反。似前后乖角欤。又憬瑟轨云。其双身天像俱象头人身也○男天头无花鬘。肩系赤色袈裟。女天头有花鬘。而不着袈裟。手足有璎珞环。亦用其两足。踏男天足端(文)此轨袈裟着不与前说异。而男权女实欤。御记云。憬瑟是含光弟子也。权实像等让含光。其外像出之。但是愚推也。不然者。景瑟再何记之哉(云云)又御记云。先德云。权实天之时。男实类。女十一面化(云云)而注寻实之时。实毗卢遮那也(云云)依之祖师定贤法务(胜觉僧正时也。秘抄务抄者。此法务抄也)记云。入堂礼佛之时可观大日法界等流身也(云云)此指本尊也。恐景瑟含光记所不记记之欤。又含光记云。寻此实即权。佛菩萨降伏诸懈怠故现此身也○权即依实故一字重。实即依权知佛菩萨化也(文)又准含光记者。今次第..为种子。可二实像欤。

供养