No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。坛形并供样如何。答。当流日中白饭二杯。交饭二杯。汁果子各二杯。萝?酒团各二杯。水瓶二口。阿伽器等一。前方坛备之。具如图(矣)后夜粥二杯。居佛供迹。萝?酒团许也。团一器盛三。大根盛一也。又秘抄别本图大根各盛三也。理性院劝修寺圆坛备供具也。宗命记云。后夜日中二时修之。后夜粥萝酒团也。日中大小饭汁果子萝酒团也。有忿事初夜又供之(云云)。

劝修寺记云。近来作法立方坛而并备供物于圆(矣云云)又云。始修于日中之时供之。但是日中作法也。后夜用粥二杯不备饭等。于萝?酒团者二时用之。团以三丸盛一杯。萝?根以三颗盛一杯也(云云)日中供物(如先)私云。不空轨云。作圆坛随意大小(文)无畏轨云。作二时圆坛(文)如轨可圆坛(矣)。

问。何故坛上用一瓶乎。答。上古后七日圣天供承仕误居一瓶。仍今传彼风(矣)就中圆坛一瓶。尤相应欤。仍成就院增益时用二瓶(云云)可思之。

问。多罗油分量七日间用旧油乎。答。御口决云。一升油入多罗。行法终多罗覆盖。不可令不净。若一升减时更加不可增一升也。故不空轨云。当取一升清胡麻油。以净铜器盛之(文)又云。更咒旧油以灌其像(文)。

问。灌油时行者误以杓当中尊头时可作何行乎。答。御口决云。或诵.字。彼尊种子故。或诵.字观音种子故。或诵大金刚轮咒。忏悔意欤。

问。修中有障碍。成就及迟迟时作何行乎。答。薄云。或记云。若事迟迟诵军荼利真言祈请。修中若致障碍令十一面真言(云云)十卷抄云。若置圣天像犹有障碍者。持念军荼利明王真言。毗那夜迦舍毒心(云云)。

问。礼佛唱何名乎。答。今次第薄草子不出之。宗命次第云。南无誐多缚底帝缚罗惹诸毗那夜迦眷属等(云云)泽抄云。南无摩诃毗卢遮那佛。南无十一面观世音。南无军荼利明王。南无大自在天。南无誐那簸底帝缚罗惹(三反)南无三部界会一切圣众(云云)劝修寺次第。南无摩诃毗卢遮那佛。南无观世音菩萨。南无嚩日罗军荼利。南无誐多嚩底祢嚩罗惹。南无毗那夜迦诸眷属等(云云)私云。此中劝修寺说为吉。含光记云。修此法时。先应礼敬大毗卢遮那佛。次礼观世音。法后礼军荼利。即得效验。遍照与观音是其本尊身。军荼利是其调伏者。所以先归礼也(文)彼流依此轨。实巧妙。若略礼之者。后二句许可唱之。本尊并眷属故。

问。散念诵用胎大日言有何由乎。答。含光记云。佛者毗卢遮那佛。即宣言无所不至之身。我为化度随类普现。最后现毗那夜迦也(文)此文不见何大日。然出流随类义。胎藏大日胜欤。泽抄云。次念诵(或不用之云云)朱付云。散念诵。古说不用。但多分用之也(云云)。

供养