No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。召请结界拨遣如何。答。召请如次第出。结界无之。拨遣。薄云。弹指三度(云云)。

问。开白结愿奉沐浴天像之方如何。答。开白以前以净器令佛净汤。能调寒温。入名香以身印(半印)诵唵阿拏婆折罗婆跛隶拏..真言百反。若(二十一反)加持之后浸像奉沐浴。以纸奉拭之奉安置也。口传云。当纸取奉入汤。以直手不奉洗汤汲悬自尘秽除也。坛上。置瓦气奉安本尊(当纸取之也)结愿毕。又如此奉沐浴。可奉置本厨子也。

问。浴油加持作法如何。答。御口决云。右手取坛上多罗油。居右胁火钵上。右手作半印。左手珠记数。百八反加持之。但口传用心中心咒。大咒百八反。时克久多罗油热故本文云。自(云云)心行者。受用程寒温也。取多罗置坛上。右手取叠纸当本尊。取之奉立多罗中也。若为男爱女修之。女天向行者而立之。若为女爱男行之。男天向行者而立之。但二天交抱侧向行者。为秘说也。

问。三时修之时。初夜作法如何。答。初夜作法自坛前普礼至洒水加持。如常行之。次金二打。次供养印真言。次念诵法施如日中散念诵也。次折珠祈请金一打。次立座(矣)。

问。修中行者用意如何。答。御口决云。殊断淫。饮酒用不二说。承仕同之。萝?酒团等行者或受用之。或不尔。二说经轨说不同。但不受用为胜(矣)承仕又准之。仪轨云。其献食必须自食。始得气力(文)修行秘密法云。所供遗咒。师服无咎。余可制也(文)团等送施主许事。御口决云。七个日之间。三度许送之。近来未必然欤。先师送之。不然时アリキ。可随时欤。

问。悉地有无兼知悉地成不方何如。答。宝寿院一三五云。依供养胜劣有悉地差别(云云)造天像安置住处。必以所出所食之物取其上。分应供养。除障增富(云云)或抄师云。欲知法成否。以初时供物置西净所或西北方。或置屋上与鸟乌。战未即知成。若不受者知不成。受请洁谢罪供之(云云)若不来者。更加持同所见之。十卷抄云。初日供物入一器。酒入之。加持置屋上。鸟来啖者感。若不来者又加持置同所(云云)若梦中有惊怖事。大自在天明用之印在。以二小指无名相叉。于掌内竖二中指头相捻。以二头指各加中指背第一节。下半分大指来去。有忏悔事者。调和咒用之。又心经(云云)。

问。悉地迟时折本尊。无供物油时作法等如何。答。一三五云。普通双立之(行者在女天祈请时腹折。爱敬时鼻折。增益时用之。云云)离别时背立(可随男女)折背也。诸祈不成时耳カク也(云云)又或记云。常测向立腹折。别离时向立即一人背定也。背折。爱敬时鼻折也。诸祈不成时者耳下。无供物时曰足之中。大根二筋取着交置也。无油时香草法汁浴也。又所念字置样。常足下置也。敬爱时胁摄。持者之胁也。增益时鼻下指。口传云。盗人求得者时以鼻舒三千大千界。彼盗人所在处致。以鼻即缚取。本主处返来也。又男女爱敬之时。舒鼻彼男女意缚取如前。令来爱敬意时也。又余事如此用也(云云)或记云。成就院迟两体耳クジル。犹迟诵军荼利咒以剑加持。又以柘榴木加持。犹迟茅庵カツ无シテ为方难堪时香火逆燃天像倒立(云云)此中或记者非正统书。用否任意(矣)。

供养