No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。何故今经于.字为种子乎。答。今经以.字为成佛之玄轨故为种子也。故经第九云。于月轮中作唵字观。于后夜分得成阿耨菩提(云云)。

问。何故观.字成正觉乎。答。大师杂问答云。问。此月轮唵字是何物。由观念是得成正觉。答。此字三身一体。理智不二义也。月轮即表理圆满智清净(文)此字三身一体理智不二故。观此成正觉也。经中云。十地究竟证三身。是三一体义也。谓中明始觉道圆同于本觉之仪。是理智不二义也。通法释云。始觉圆合唯同一觉也。理智不二契合心源(文)可思之。

问。此字三身一体义如何。答。杂问答云。问。彼唵一字何显三身。答。以三字合为一体故。一阿字是法身义。二乌字是应身义。三么字是化身义也。问。何故此字配三身乎。答。守护经佛如是说故也(文)。

问。三形何乎。答。三昧耶形塔婆(云云)又口决云。以塔婆为三形叶经意(云云)。

问。以塔婆为三形经说何乎。答。私案。种子既三身具足.字也。…三字。如次法报应三身义。经说分明也。尊形毗卢遮那。又三身具足体也。五智具足塔婆。宁非三形乎。况复以塔婆为大日三形。是两部诸经轨之施设也。十卷抄云。.字变成塔婆。所成五大转成毗卢遮那如来(三身佛果云云)又身三重秘本朱付云。实运说以塔用三形也(云云)问。道场依凭何乎。答。守护第九(仪轨)云。我今当说住金刚城胜曼荼罗之仪则。当曼方作面开一门。上安阀阁以为庄严。一面各自在三十二磔手之量。四面栏楯尽成三重共十二角。以种种宝用作花鬘。而尊庄严。于坛中心画毗卢遮那如来像。并画四波罗蜜菩萨四方四佛各菩萨。或安种子。一一菩萨各有一俱胝那由他菩萨。以为眷属。以安十二供养菩萨。最外一院安置十天。彼一一尊各有真言。五佛真言如上说(文)私云。如上说者。第二卷五佛。各用唵惹护婆也。经中次四波已下乃至十天言举之。

问。何故此坛名金刚城曼荼罗乎。答。口决云。金刚城中金刚座主观曼荼罗以之为秘说(云云)私云。守护经释。以经所说金刚座为能惊座可思之。

问。道场观中。火水地色违常说如何。答。朱付云。五大色异常途。然而依经说用之。经第二云。作五大观。一者观一者观地作白色观。二观水作绿色观。三观火作黄色观。四者观风作黑色观。五者观空作青色观(文)准经文者。火黄赤者赤字误也。可色字。

问。有坛名金刚城(文)何城乎。答。口决云。金刚城中金刚座上观曼荼罗。以之为秘说(云云)。

问。金刚座是当经教主释迦成觉座。金刚城曼荼罗。是经所说择地造坛曼荼罗也。故经云。若欲建立曼荼罗时。先择其地。若山若野等(文)何违经文作此传乎。答。今此金刚城曼荼罗者。依.字观成大日曼荼罗也。说此曼多通大日释迦故。若能惊佛座如今说。若所惊释迦座。亦金刚城座欤。杂问答云。或经云。此金刚城曼荼罗毗卢遮那如来。于人上中为天主说。今于此我菩提树下。为诸国王说多故。大师守护经释云。若所惊菩萨矣者。违守护不座道场之文(云云)。

供养