No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。正念诵何乎。答。次第云心咒。

问。散念诵何等乎。答。如次第出。薄秘本云。佛眼大日(台)释迦本尊三种二菩萨(金刚手宝金刚)无能胜大金一字(文)。

问。诸尊法等散念诵。多分用金界大日言。今何台明乎。答。今法秘说。以台大日为本尊故。或又台藏大日所居宝殿楼阁宝王故。大日经如来信解游戏神变生大楼阁宝王(文)。

问。本尊既释迦。何本尊外举释迦乎。答。根本心随心三种本尊真言外。常释迦言诵之。故别举之二菩萨金手宝金二明也。无能胜唵护吕护吕明也。五十卷抄云。散念诵宝金刚四天王真言加用之(云云)。

问。字轮观何乎。答。五大欤。

问。伴僧后加持咒何乎。答。如次第出之。

问。护摩诸段所用尊何乎。答。部主段以释迦为本尊之时。以台大日为部主。以大日为本尊时。以释迦为部主(矣)部主段自加持根本印言。召请大钩召心咒诸供物加持物同心咒。拨遣准召请。诸尊段三十七尊二打。

问。金刚手宝金刚东南各四亲近随一。何别请乎。答。设二菩萨虽同三十七尊中金萨宝菩萨阿閦宝生伴也。今为大日伴故别请也。或又手臂既十二十六臂。异金萨宝菩萨。何别不请乎。又彼二尊。一度虽请之。供时别可供之欤。诸尊段灭恶趣别如供之。

问。今尊四种法中何乎。答。就息灾修之(云云)十卷抄云。问。此法四种护摩中。何付修乎。答。师云息灾。又云。此法为亡者修之(云云)劝修寺云增益。经上卷云。念诵人面向东坐(矣)是其说文也(云云)妙抄灭罪出之。

问。修行时处如何。答。经云。修行此法。不假简择吉祥宿曜。齐戒于舍利塔前。白月十五日。鲜净衣随力供养(云云)。

问。此曼荼罗如何。答。理性院次第出之。

<PIC>T79057601.GIF</PIC>

(图曼荼罗如此云云)

勤修寺次第图

<PIC>T79057701.GIF</PIC>

私云。理性院付息灾图之。劝修寺依增益图之。当流可依息灾欤。但劝修寺二菩萨左右违经文。理性院钩奇尼等四天座席背经文。可寻决之。前曼荼罗不出手臂不同。五十卷抄出二种图。中初图如经说。宝金二菩萨十二臂也。

心经。

问。此法依何经轨乎。答。次第云。依陀罗尼集经。为神明法乐可修此法(云云)。

问。此法本尊何尊乎。答。般若菩萨(文)。

问。经法多分教主为本尊。何今不尔乎。答。取本随宜。今约法门主为本尊也。

经所说真言。既般若菩萨真言也。故为本尊也。依之大师释云。今此经说大般若菩萨大心真言三摩地法门(云云)法华等教主为本尊。彼经本迹二门说释迦近成远成之仪故。即教主为本尊。今经不尔。释迦佛说般若菩萨心真言故异彼也。余经法等本尊可准之。又宝心次第云。又释迦为本尊住智吉祥印。是以教主为本尊也(云云)。

供养