No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。今此法四法本誓中何等耶。答。小集四法中增益举之。本誓中天变所望出之。仁录四法中息灾增益出之。本誓中天变福德出之。玄秘云。为祈天怪异息灾行之。为富贵增益行之(文)。

问。秘印何耶。答。玄秘云。师云。秘秘中深秘。千金莫传(云云)……….觉洞院玄注云。或口传云。二手虚心合掌。五指各宝形。五古宝印也。五部总印也。明用总咒。此宝冠印也。但用不有心(云云)又云。口传云。二头二小开立。二中无名二大如宝形。但二名密屈中指下边也(云云)。

问。支度卷数如何。答(支度请文礼纸收之矣进也)。

注进五大虚空藏御修法一七个日支度事合。

苏蜜。名香。白檀。

五宝。金。银。真珠。水精。琉璃。

五香。沈。白檀丁子。郁金。龙脑。

五药。人参。伏令。赤箭。石菖补。天门冬。

五谷。稻谷。大麦。小麦。菉豆。胡麻。

坛二面(大各护摩坛方坛六尺)。胁机四前(两坛各二。前长各二尺五寸。广各一尺二寸)灯台八本(两坛各四本)。礼盘二脚(在半叠二枚)。坛敷布二段(两坛料)。供盖料布一段(两坛二丈)芥子袋。大幔一帖(在慢台悬草一枚针一连)。坛供米三十石。灯油一斗八升。桶五口之内(炉桶一口。阏伽桶一口。神供桶一口。手水桶一口。足桶一口)。杓三支之内(阏伽杓一口。手水杓一口。足杓一口)折敷三枚。长柜二合。阏伽桶一基。

阿阇梨伴僧承仕三人驱仕四人见丁二人。

净衣(白色)。

右注进如件。

弘长元年六月日行事法桥上人位胜延阿阇梨前权僧正法印大和尚位宪深。

五大虚空藏御修法所。

奉供

大坛供二十一个度

护摩供二十一个度

诸神供三个度

奉念

佛眼真言二千一百遍

大日真言二千一百遍

本尊真言二万一千遍

八字文殊真言二千一百遍

金刚吉祥真言二千一百遍

破诸宿曜明二千一百遍

成就一切明二千一百遍

军荼利真言二千一百遍

大金刚轮真言二千一百遍

一字金轮真言二千一百遍

右奉为太上天皇御息灾安稳增长宝寿御愿圆满。始今月六日迄于今日。并一七个日夜之间。殊致精诚奉修如件。

弘长元年七月十三日。阿阇梨前权僧正法印大和尚位宪深。

问。请书请文如何。答。

请书。

来月六日可被始行五大虚空藏法。率十口伴侣可令勤仕给者。院宣如此悉之谨言六月二十日权右中辩高辅(奉)。

谨上醍醐检校僧正御房。

追申。

于二条殿可被行候可令存知给。兼又可令注进支度给。

请文。

来月六日可被始行五大虚空藏法。率十口伴僧可令奉仕之旨。谨承候毕。今年被行此法。尤虽可被选智行之辈。言上子细其恐候之间。无左右勤修之条。犹犹恐惮入候。可然之样可有泄御披露候。宪深恐惶谨言。

供养