No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

秘钞问答第十七

异尊法第四

北院御本云。异法抄第四(是下别尊名。此卷又表纸内无别名)

金翅鸟法

问。今尊梵汉何又何故此鸟为本尊乎。答。迦楼罗密言经(般若力译禅林请来)云。迦楼罗者天竺方言。唐云金翅鸟。盖非敌体之名。乃会意而译也(文)仁王疏(末)云。揭路荼者。此云妙翅。妙翅鸟神也。云迦楼罗金翅鸟者讹谬也。毛羽之色杂以众生岂唯金色(文)又迦楼阿尾法(不空译)云。尔时那罗延天白魔醯首罗言。我乘迦楼使者。能成世间所求事(文)密言经云。大梵天毗纽天大自在天王愍众王故。化成此身居止妙高山侧金山之内淡海傍(文)又云。具悲愍心演拔济法。以为迦楼罗(文)私云。虽畜类。今此鸟有利众生心故。今为所归尊也。今轨文又此鸟见梵王自在天化身。或云。文殊化身。文殊师利根本教王金翅鸟王品题可思之。仁和寺成莲房次第。此法举五字文殊真言可悉之。

问。此尊种子三形何等乎。答。种子.三形三古(云云)理性院宗命传云。种子…三形筚篥或宝螺(云云)成就院种子.三形柘榴枝(云云)成莲房云。种子.三形筚篥(云云)胜定房传。种子.(或).(梵号初云云)。

问。劝请发愿何等乎。答。发愿如下出之。薄草子(西南云)金翅鸟王威德者。部类眷属诸鬼神金翅鸟王部类眷属。理性院云。本尊圣者迦楼罗王。金刚部中诸圣众本尊界会加楼罗部类眷属(云云)。

问。道场观依何乎。答。石山七集云。迦楼罗女肉色。面如迦陵频罗身如天人形持铜钹子有羽亦者吹螺。迦楼罗密言经等虽出形像异今说也。理性院云。坛上有.字字变成宝宫殿铃铎缯蟠珠鬘璎珞半满月等而为庄严。宫殿内又有.字字变成□。□上有.字字变成八叶红莲花台。花台上有…三字字变成筚篥(或宝珠)筚篥变成金翅鸟王身。觜羽足等。皆以毒龙蛇为璎珞。足爪极利如针。恐怖可畏形。毛羽鸟体金色立莲台上令观察。下方世界诸金翅鸟部类眷属。前后围绕(文)成就院云。楼阁中有荷叶座座上有.字。字变成筚篥筚篥变成迦楼罗天。身肉色如天人。面似迦楼罗。上手持筚篥吹之。薄草子云。又有一绘图形如迦陵频鸟。而有觜横含三古杵。左右各执蛇左右踏蛇(文)私云。前观像如迦陵频鸟。鸟形也。后观鸟面人身也。或云。净土迦陵频鸟身也(云云)又五十卷抄出二种图像中。一身手人体。面足鸟形也。四臂。又文殊师利菩萨变化身忿怒金翅鸟大金轮明王像。身手人体。鸟足面人面有鸟觜。此图依岚两经说欤。薄草子绘图者此像欤。

问。召请何等乎。答。理性院云。大钩召印明如常。但真言末..上加…医醯呬弱吽鑁斛(矣)。

问。礼佛何乎。答。如下出之。

供养