No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。护摩作法何乎。答。部主段。那罗延天。本尊段。自加持初印言。召请大钩召第二言诸供物。诸尊段。世天段。可供诸龙王。

问。番僧后加持咒何等乎。答。俱可大咒用。

问。四法等中何乎。答。西南院云。调伏息灾可祈之。

摩利支天法。

问。摩利支梵汉何乎。答。

问。造像法何乎。答。

摩利支天经云。长一寸为男为女五分之作印坐立莲叶。如帝释像安置发中。忆念莫不成就一切所愿(文)常喜院云。造像法。金银赤铜白檀紫檀。似天女形。身长一寸二寸三寸乃至一肘。其中最胜者二寸为好(云云)摩利支花鬘经云。其像身长一寸二寸乃至一肘(文)。

问。何时修法乎。答。集经云。作此坛者。腊月十五日为胜(云云)又摩利支天法中云。庚子日正月一日。余月取建日为始(云云)安然抄云。若欲供此法者。出家人。每日本旦。若在家人。每六斋日黑月一日修之。但一切诸事所用十八契印也(云云)。

问。今尊种子三形何乎。答。种子.三形天扇(云云)理性院。

问。何故以此等为种三乎。答。.真言初字。天扇所持物故也。

问。劝请发愿何句乎。答。如下出之。劝修寺云。本尊界会摩利支三十七尊诸萨埵。

问。道场观依凭何乎。答。末利支提婆花鬘经云。作天像法。其像二手。左一手屈臂向上。平横左乳前把拳。拳中把佛形。如诸法师高座上所地形。于其佛中作西国万字文形。亦如佛像胸上字。字四回各作日形。一一着之着四个日形。其佛上作炎形。右一手甲臂及指臂垂下(文)摩利支天经云。摩利支菩萨像如天女形○头冠璎珞种种庄严极令端正。左手地天。扇如维摩结前天女扇。右手垂下。扬叶向外展五指作与愿势(文)私云。依此等文作此观欤。妙抄观同。但臂如等十一字文字。如等七字注书之。观修寺理性院大旨同。劝修寺末举眷属。又云。后有娑多罗室罗利夜使者。右有计室你使者。左有摩你使者。又无量眷属前后围绕(文)宝心次第○地天扇(如维摩诘所持扇)各有日轮(合四个日形也)此作法宜欤。

问。天扇形何乎。

勤修寺样

<PIC>T79058201.GIF</PIC>

问。召请等何等乎。答。大钩召。

问。礼佛何等乎。答。如下出之。

劝修寺云。南无摩利支天。南无娑罗室利夜。南无计室你。南无摩利你(云云)。

问。本尊加持印言何等乎。答。

初印言印朱付云。此印大金刚轮印也。摩利支天仪轨名根本印。陀罗尼集经云。身印花鬘经名顶印也。安然云。摩利支天有二印。一者如大金刚轮印。即是谓身印。二者隐形印(文)真言出摩利支天经名心真言也。功能事摩利支天经云。此咒通用一切处当得成佛(文)理性院次第云。根本心真言诵之时。一切怨家消散。一切善愿成就(文)又印言宝瓶印。妙抄云。亦名甲胄印。亦名庵室印。亦云金刚城印也。隐形印者此印也。摩利支经云。次结摩利支安但祖那印(唐云隐形)以左手虚掌作拳。大指微屈。头指甲捻如环。已下三指握拳合密。又合掌中作孔安。自心前想自身入孔中藏以右手本掌。右旋摩此印盖孔上(文)花鬘经云。左手掌是末利支心。右手掌末利支身。于左手掌心中我身随在末利支天藏身。我者末利支在我顶上护于我身末利支印。口中数数诵咒者。得大验(文)真言经名身真言也。

供养