No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。弘决云。毗纽天此翻返胜。阿含云无色天。俱舍第三禅顶也(取意)大疏十七云。韦纽天。自在天别名。正云毗纽(文)此意为色天乎。依之法花文句云。是色界顶大自在。云赞释第四禅主名大自在乎。答。弘决释者。彼小乘义也。彼释下云。净影云。处在欲界之极(文)次文句玄赞释者。彼有人解也。故玄赞述自义云。他化自在天名大自在天子(文)文句述自义云。自在即第五。大自在即第六(文)又义可第四禅顶天也。疏十一云。摩醯首罗天王。能于一肘作大变化返三千界(文)又探玄记二云。摩醯首罗者。依智论此云大自在天。有八臂三眼骑白牛。以大千界极自在。更无过故立名也(云云)既云返三千界。又云自在无返。第四禅天王也。又手臂所乘全同。理性院道场观本尊故知可色顶主(矣)但于乘牛者。列曼多圣众时变所乘牛欤。例如极乐变水鸟等(矣)又薄草子出大自在小自在言中。今真言大自在言也。小自在真言。噜捺罗耶也。此真言欲界自在真言也。

问。如圣天像(文)圣天双身各二臂。何类六臂乎。答。圣天形像非一。或一身六臂。或双身各二臂。今以观喜自在天类一身六臂欢喜天也。

问。召请赞等何等手。答。如先。常喜院抄云。大钩召真言末。加本尊梵号那罗延提婆罗若也曳计曳计(云云)先如记无违(矣)。

问。礼佛何乎。答。同抄云。南无摩诃毗卢遮那佛。南无那罗延提婆罗惹也。南无那罗延后妃等诸眷属。南无一切三宝。

私云。今三十七尊四摄。次可加本尊梵号欤。私案。礼佛应云。南谟摩醯湿伐罗提婆欤。花严经音义云。摩醯首罗正之摩醯湿伐罗。言摩醯者此云大也。湿伐罗者自在也。谓此天王于大千世界得自在故也(云云)又应云。南谟摩醘首罗提婆也。故除灾教令轨云摩醘首罗。此云大自在(略抄)。

问。本尊加持印言何等乎。答。印出青龙轨。文云。二羽外相叉。右押左直竖地风空(文)言出青龙玄法两轨也。又印言。此印言未检依凭。真言此天真言加…欤。又薄草子出印言。本尊印(出炽盛光仪轨)惠羽五轮舒承颊。真言曰。归命唵医系曳呬摩系湿嚩(二合)罗娑嚩贺(云云)。

问。正散念诵何等乎。答。正念诵初咒。散念诵如次第。

问。何故举乌摩妃乎。答。自在天眷属欤。

问。护摩作法如何。答。

问。四法等中何乎。答。理性院传云。先德相扑祈修之。陀罗尼集经出二印一言毕云。作印咒能福山覆海。不得与人结恶。必为报仇于前人慎之(云云)二印一明者。非今次第所载印明也。

蘘虞利童女法(经云常瞿利童子也)。

问。今此名梵汉中何。又此尊住处何乎。答。嘉祥义疏第十二释法华陀罗尼云。常求利此云大体(文)准此释可梵语欤(文句玄赞无之也)蘘虞利童女经(瞿多)云。我(世尊也)于一肘在灵山北侧香山中。于其山中见一童女(文)依此文者。此童女住香醉山也。

供养