No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。正散念诵言何等乎。答。正念诵本尊言。散念诵如次第出之。

问。今散念诵摩醯首罗乌摩姓圣天大黑言。何故用之乎。答。摩醯此天本身能生故。乌摩彼天妃故。圣天彼天眷属。大黑又彼天所变故。

问。护摩作法如何。答。

问。今尊四法中何等乎。答。仪轨既云。丰饶富乐事。随所求圆满增益可修之欤。或又为业艺可修之。同里云。圣天法悉地迟伪者。可修此法(云云)有故乎。

私案。今天圣天。俱大自在天所变故。此天誓愿成一切所求。故依此天加力圣天悉地可早速欤。

于维安永辛丑十年正月拜书

供养