No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。召请印言何等耶。答。薄草如出之。

问。明二十五反有何由耶。答。西南御口云。观虚空藏经云。天冠有二十五佛。当彼数诵二十五反欤。大师次第云。次请虚空藏菩萨。作先印诵陀罗尼七遍(又二十一反者)已。即举大母指。向里招一度。头指如旧(云云)密严院劝修寺等本二十五反。

问。华座印言何等耶。答。薄草如出之。

问。槙上莲华者何等耶。答。西南云。槙上ハリカタ也。又有茎莲也(云云)大师次第云。诵陀罗尼三反。想槙上莲华坐尊像冥合。次复作想。唯愿尊者暂住此了(文)。

问。次五供(先印明文)何无阏伽耶答。朱付云。师说先阏伽。次次余供(云云)。

私云。诸流次第阏伽在花座前。薄草何不尔耶。大师次第云。次阏伽。先左手取阏伽器。右手作先印。诵陀罗尼三遍。观想。操浴本尊(无文)次华座。以印诵陀罗尼三返。观想。从印出生花座献本尊了(无文)次前供养。涂香时花烧香饮食灯明。各取左手。以右手印诵陀罗尼一反。一一可奉供(是具如文)次运心供养。作先印诵陀罗尼三遍。诸供养物得成辨。如不辨供物。但作运心。供养法亦成就(具如文)理性院劝修寺又阏伽华座五供次第也。

密严院次第(理性院本)云。阏伽。擎阏伽器诵明三反。想本尊并圣众足。次华座。作护身印。诵明三反。槙上莲华以之为座。次五供涂香。诵明一反用涂其坛。次取华诵一反布散坛上。烧香饮食灯明。次第取之。皆诵一反。手持供养置在坛边(云云)。

又西谷本云。次五供(先印明用之。师说加阏伽)先以护身印。取阏伽器置左手印掌。诵明一反。泽水于盘可准例欤。次取涂香诵明一反涂坛。次取华亦明一反布散坛上。烧香饮食灯明。次第取之。皆诵明一反(云云)手持供物(除饮灯。只运心供养也。置在坛边。云云)散华者。口云。只可散大坛上也(云云)。

私云。密严院两本异。但西谷本奥书云。传法院本愿上人授大乘房院主给次第也。口传西谷大乘房弟子闲观房口传也(云云)私云。闲观房授房海。房海授隆盛。隆盛授赖瑜也。故知薄草说相异此次第(矣)尤可仰信之。理性院相传本违血脉相承本。不审。又仁和寺次第阏伽华座前后可任意(云云)若依此文。何无相违欤。

问。薄草云。次普供养(印明如先文)问。不举赞耶。答。朱付云。师说赞四智次宝部(文)大师次第。次赞曰(举宝部赞也。云云)西谷次第云。次赞(四智手印准前)(云云)。

问。普供养三力祈愿等如何。答。西谷本云。普供养印明如先。作是念而言。诸佛菩萨福惠薰修所生幡盖清净香花众宝之具悉皆严好。诸供养物悉得成辨。即持供养一切如来及诸菩萨。以我功德力如来加持力及以法界力。普供养摩诃毗卢遮那佛。普供养本尊界会虚空藏尊。普供养两部界会诸尊圣众。所设妙供哀愍摄受。护持弟子。即获闻持悉地成就。及以法界平等利益。

供养