No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

次五大愿(如常。随心祈愿加之。印如上。云云)私云。随心祈愿者。五大愿终加一句可随所求(矣)御作次第云。众生无边誓愿度(乃至)菩提无上誓愿证。深广大智誓愿得(文)此次正有御名。大师次第外在之。

问。礼佛句何等耶。答。薄草不举礼佛。朱付云。师说礼佛(云云)大师次第云。次礼佛。南无摩诃毗卢遮那佛。南无虚空藏菩萨。南无诸尊圣众(云云)西谷次第云。礼佛(印如上。礼三十七尊之终。礼当本尊三反可唱南无虚空藏菩萨也)理性院次第云。…………….(云云)。

问。本尊加持印明何等耶。答。薄草云。次本尊加持(印明如先加持四处)西谷本云。次本尊加持(印明如上护身印)先诵明三反。加持四处。想我身本尊万德圆满福智具足(云云)私云。此本尊加持。先结印诵明三反。加持四处事。当流相承口决全同。殊胜殊胜。

问。正念诵作法如何。答。薄草云。次正念诵(以手印插珠。诵明记遍数云云)西谷本云。次正念诵(师说用水精珠)先作法准例。以印插珠。诵明记遍数。诵时闭目(已上薄草观也。但如轮而转。下在委细。口传之注)彼本奥云。口云。净珠明并旋转真言等。皆用本尊明(云云)。

问。旋转时切真言句方如何。答。南无阿迦舍揭罗波耶(一句一转也)唵阿利迦摩利慕利莎呵(一句一转也)。

问。薄草云。次入法界观(文)如何。答。西谷本云。次入法界观(广敛卷舒三反许。云云)至诚瞻仰○(已下同薄草)。

问。正念诵后本尊加持如何。答。西谷本云。本尊加持如先(云云)诵明三遍后四处加持也。理性院相传本云。结印诵明七反。加持身四处(文)。

问。散念诵何等言耶。答。西谷本云。次散念诵(佛眼大本军一各百反许也。已上五云云)常喜院记云。散念诵(眼日尊八字文殊军荼利破障一字云云)。

问。今法时前后供理供事供俱用耶。答。理性院次第云。五供印明普供印明现供(云云)此俱用之。大师御次第。密严院次第。但现供许。不用理供欤。御次第云。前供养涂香时华烧香饮食灯明。各取左手。以右手印诵陀罗尼一反。一一可奉供(文)密严院次第云。次五供涂香(乃至)灯明。次第取之。皆诵一反。手持供养(云云)此等文唯现供无理供说(文)。西谷本云。次五供(先印明用之)此文似有理供欤。私云。若有理供者。如常五供印明违一印法义。又护身印用者。彼印明事供时用之。何别结诵(矣)。

问。诸次第不出振铃。不用之耶。答。或记云。师云。虽无次第可有振铃。五供已前也(云云)。

问。振铃作法如常耶。答。西谷本五供处侧付云。振铃口真言用本尊明(云云)私云。五三二反铃明替用本尊明欤。今次第云。求闻持法诸事用此一印明(云云)可悉之。

供养