No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。洒净作法如何。答。次第记之。薄草云。复作前印。掌承净水诵明一反。洒诸供养物并坛及近坛之地(云云)西谷次第云。复作先印。但舒地水火。以左手取散杖。以净水入右掌。三反诵明。各一反洒诸供物坛及近坛之地合三反(云云)常喜院记云。师云。不用..等。只右手作护身印。地水火三指开舒。左手以散杖取水置右手印上。诵明三反洒供物等及自身。是即加持也。第二第三亦如是(云云)。

私云。今次第云。取水入右掌内。薄草〃掌承净水。以右手散杖取水入右掌欤。然后掌内水洒诸供物等欤。将亦入掌诵明三反了。散杖入洒水器。如常洒之欤。其时如常右手取散杖欤。可寻之。或记云。先以一印加持香水二十一反。真言同明也。次以..加持如常。散杖入水作一印。风空捻余三指。向外展散洒其水也。洒间左手捧散杖直竖安左膝上也(云云)。

私云。此记又不审。初散杖入水者。以散杖洒欤。而后洒间左手捧散杖(云云)前后不符合耶。

问。诸尊法皆有涂香。何令无涂香耶。答。或记云。师传云。次第虽无涂香用之。又或坛图洒水涂香俱出之。

问。加持供物作法如何。答。薄草云。作护身印置涂香上诵明一反。余花等乃至木坛各如是(云云)。

问。六种供中何涂阏伽又实印置供上耶。答。西南次第云。先阏伽涂香华烧香食灯木坛(真言各一反。口传云。印端向供物等也。云云)。

问。檀样如何答。坛图(东向)或南向本方故

<PIC>T79045001.GIF</PIC>

(二时行之。日中作法如图。后夜粥二杯)。

百日百万反者是正念诵也。谓一时五千反。一日二时一万遍。散念诵百遍。是百万遍之外也。凡散念诵。佛眼大日本尊百遍。八字文殊不动一字也。行法了苏乍置胁机加持百八遍(本尊咒一印)苏器下桑叶敷。又谷叶用七叶敷或八叶敷是叶。若然苏多小橘アト又柑子アト或大柑子许也。苏器熟铜器如洒水器也(云云)本枇云。正觉房上人样闻记之了(云云)问。橛五色用否如何答。常喜院云。师云。大坛重木坛之时。大坛立橛引五色欤。但木坛许不用之(云云)西南院云。五色鸟居等如常护摩也(云云)私云。今无护摩作法。何用鸟居耶。但为搅乳欤。

问。坛上辨备供物之样如何。答。诸说不同。一说上图出之。西南院图大坛本尊前二隅立瓶。瓶内方各佛供。次汁次果子。行者前二角立灯台。木坛外坛上当前备阿伽等。木坛上敷乳树叶。其上置苏器也。或记云。于木坛中安苏器。奥二隅佛供一杯各加汁端二隅果子一杯。但寄苏傍。又行者前一面备阏伽等。已上木坛所安也。又大坛奥二隅华瓶各一立之。端二隅灯台各一本立之也(云云)。结愿坛样。木坛只安苏器许。大坛十六杯佛供备之。各加果子。安样如常。奥二隅华瓶各一口立之。端二隅侧灯台各一本立之。又大坛前备阏伽等。其前安铃杵。如常(云云)。

供养