No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。蚀时作法如何。答。常喜院记云。师说。当日月蚀日。先结愿百日行法(或说云。结愿座当苏加持法)次本尊木坛等移露地高显净处。如常修一座行法。至正念诵不限数遍待日月蚀。若蚀显现时。早置正念诵珠取散念诵珠。急速数反毕。残一字明打金一度。次发愿(先结护身印诵明三反加持。以印彼散杖)。

至心发愿 加持牛苏 唯愿大日

本尊界会 虚空藏尊 两部界会

诸尊圣众 大慈大悲 同共加持

转成五智 醍醐妙药 服食此药

即获闻持 一经其耳 文义俱解

永无遗忘

次五大愿。次诵明搅苏。至复满勿限数遍。复一字以后如常(云云)或记云。

至心发愿 加持牛苏 真言威力

成就乳海 明星天子 降临影向

所设微供 哀愍摄受 火烟气相

三密之中 随得一种 速疾现前

护持弟子 福智圆满 一切所求

皆令满足 灭罪生善 临终正念

往生极乐 顿证菩提 及以法界

平等利益

次五大愿(云云)理性院云。先日来行法念诵数遍。于本所已辨。结愿事由聊可启之。次露地作法。谓点清净地天晴处。荆拂荆发可作借屋。方七尺高六尺许也。四方以清席引回。其上可曳新净斑幔。但东西便宜方可有出入户。若无幔者。新净布幕可用之。又上方可覆席幔等。但南方三分一不覆可开之。蚀光当苏器之料也。又道场内二重三重可敷席于土上。其席上安木坛。其前敷半帖(若圆座)为行者座。又胁机立之置洒水涂香。打鸣有之。又道场净席上茅草敷之。虽无本说。吉祥草故。本向本尊方。末向行者方(敷茅草是师说也)次悬本尊。像向北(暂可垂帷帐)其木坛上五种供具及种种财物随力堪施舍(文)香华等物如常。阏伽虽无本说。准普通备之。自余物等又可备之。若多木坛无所者。坛边净席上。若胁机可置之。苏器木坛中央重敷树叶七枚。其上置器(用生叶。干叶不用云云。各生叶难有耶)叶末向行者方敷之。或云。叶端向外回敷非也。又乳器行者方近安之。有便宜故。又搅乳散杖桑谷何东枝用之。长一肘量大小指许。首宝形作之(不削皮乳树故)胁机置之。或云。散杖不切折之(云云)不可然事也。又道场内设虽助修人辄不可令见之。况他人耶。秘法秘术不可显露。供物运送道之间。入箱柜等可运之。若如此事等不慎。本尊不纳受。悉地不成。但师匠并成就人无惮耳。又承仕能能可沐浴洁斋。若非要者虽承仕不可出入(矣)净行助修两三人悉地可祈请也。前成就人尤可啒请也。助修人皆可念军荼利大咒。蚀复满事承仕见可申也。又云雨时者。不及露地沙汰。蚀既现承仕入道场香置火挑灯明。举覆面参行者许可申案内。即行者入堂致发露忏悔发至诚信。瞻仰尊颜生真身想。取香吕(或华枝)礼拜三度毕。着座涂香三部被甲加持香水加持供物(已上二分成辨一切事印。本咒加持)次阏伽并五种供具。自余财物一一以运心左右皆一度供养之。次金一打发愿句。

供养