No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

至心发愿 唯愿本尊 能满诸愿

虚空藏尊 一切诸佛 一切菩萨

还念本誓 降临坛场 所说供具

哀愍纳受 一百个日 勇猛精进

一百万遍 最胜心咒 薰修胜福

真实不虚 今当月蚀 加持牛苏

本尊界会 诸佛菩萨 同共加持

得大灵验 悉地现前 文义忆持

明了觉悟 永不忘失 乃至一切

诸余寿福 成就圆满 自他法界

平等利益

次五大愿普供养印言三力偈一打。次结大印当胸前。诵本咒七反。又加持身五处。各真言一反。次结成辨一切事印。诵本咒加持苏二十一遍。次取乳树散杖搅乳。不限反数异相现为限。若异相现蚀不复满。搅乳可止之。异相不现蚀既复满。搅之可止。悉地前以散杖先本尊次大师可奉运心供养。次师主二亲。前成就人行者。助修承仕乃至来临诸人。同以散杖付木叶可令尝之。其残乍器密持可令门迹相传之(已上理性院宝心流日记取意略抄)或记云。蚀时移坛于露地事。日蚀时其日后夜。月蚀时入夜移之。于本处百万遍了结愿。蚀时舁出坛。或不结愿出坛。复满足之后结愿。两说也(云云)。

又雨时作法。搅苏等事可准前可知之。但散杖用桑枝。其日后夜以刀不切。以手可折之。供乳以散杖三皂入谷枼。木坛或大坛置之。奉供本尊。次大师次行者等献之。作法如先。

问。搅苏时兼见蚀欤耶。答。仪轨云。目观日月兼又看苏(文)集经第五云。咒曰若见日月一不得验(文)同第六云。仰看日月咒苏(文)千解经云。别使入看咒师若见法师即不成(文)私云。集经前后相违者。以千解经立之。约自他故不违欤。仪轨文可准之。

问。依念诵知悉地方如何。答。或记云。正念诵百反。蚀始上品悉地。二百反始者中品。三百反始者下品。四百以下者下下品相也。又乳涌事百反诵者上品悉地。二百反诵者中品悉地。三百反诵者下品也。三百反犹不诵者不可加持(云云)私云。前记中不限反数。异相现为期。可念诵见。

问。苏安坛苏分如何。答。上如出之。西南云。牛苏一两入之(可悬押之)集经三两(云云)铜器浅广厚尻不可图。日月蚀时克上下器自影覆故为宛日月光作浅广也。又其器必可涂灭金。不然者苏入铜毒出也。又安苏事者。同记云。自开白初安之(云云)。或加持时许安之。或蚀时安苏于小坛。余时安胁机若大坛边(云云)。

问。轨文却退圆满者何义耶。答。月上院云。蚀晴云却退。蚀晴日月如本明相现云圆满也(云云)。

问。又云。其数乃终亦无时限。然于中间不容间阙(矣)意如何。答。同传云。百万反咒反结愿必不可计当蚀日欤。先前后通计百万遍毕。为知念诵之成不。相待蚀可会也。咒数满终至蚀日。中间不限时。犹无间阙可满真言也。其中间譬有日二百乃至虽一季二季。只可相待蚀期也。而今者不然。兼知蚀日。咒反结愿计当其日欤。可思(云云)。

供养