No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。又云。私云。咨启菩萨足下(文)意如何。答。咨启者申意欤。足下字文点云。其意不审。可思。咨启菩萨足下云欤。意归敬之义欤。例如稽首摄足归故称敬礼(云云)。

问。助修人诵何真言耶。答。或记云。五大尊真言各可支配(矣)又说。皆诵军荼利真言也(云云)私云。前记中用后记也。

问。念诵时观想如何□上院口云。本尊所诵真言行者所诵真言。相应涉入巡环往来也。唯念诵总终此真言一一留住行者心月轮上可观也。初.至终.十八字真言巡环往来也。本尊与行者所诵真言更非别真言也(云云)。

问。行者食事如何。答。或记云。百日间持斋。后夜粥或未曾水(云云)报恩院御口云。修中菜食或持斋(云云)私云。持斋人粥明相现后食之。而后夜粥颇不审也。

问。汲阏伽水作法如何。答。行者汲之。或同法令汲之。蚀时丑时以前。或アケホノニ汲之。阏伽桶二口。一口本尊料。一口行者料。行者先以本尊印咒加持之后结印汲之。先洗顶上。次洗头面。次洗两目。乃至一身皆洗之了饮之。未必洗之。只可观想也。饮事实饮。但风病者只舌许触水也。密严院闻书常喜院记之。师云。晨朝触之分二桶(一阏伽佛供等一手水净水)。

问。行法日数并修时时克如何。答。或云。百日之间。除灭日没日取百个日。其日数遍不入百万反之内(云云)今流不尔。只计蚀日当结愿日开白日。不择善恶日(云云)常喜院记也。

问。百万反配时方如何。答。西南记云。百万遍正念诵也。仍一座万反。二座各五千反。三座三千三百六反。百日定。若五十日者一倍可满之。凡多少如初时不得增减(云云)常喜院云。修时一日一上或一日两上。集经云。三时。二时晨朝日没。三时加日中(云云)。

问。知悉地相之方如何。答。仪轨云。其苏即有三种相现。一者气。二烟。三火。此下中上三品相中。随得一种法则成就。得此相已成神药。若食此药即获得闻持。一经耳目文义俱解。记之于心永无遗忘。诸余福利无量无边。苏悉地经中云。其三种相谓暖气烟光。如是三相应次第现。若上成就即具三相。若中成就具前二相。若下成就唯现初相(文)私云。此经说未必乳相欤。

问。修此法悉地不成。重可修耶。答。尔也。仪轨云。今略说小分功德。如至却退圆满已来。三种相若无。法不成就。复应更从初首而作。乃至七反。纵有五逆等极重罪障。亦皆销灭法定成就(云云)。

问。结愿时必乳可合蚀乎。或如本说尤可然。但伺本轨意。依乳合蚀非成悉地成。为悉地成不也。爰末世凡夫所修行法。设虽重度数难显效验。就中露地作法有其烦。又蚀又蚀时若有云雨障者其事无念也。设晴天又异相不现者颇遗恨。远近诸人口游欤。只能能致内信可存隐便欤。

供养