No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

私云。小野僧正本尊转法轮法曼荼罗有之。中台别图大轮明王。合月轮圆切上押付也。曼荼罗广绢二幡。故知以大轮明王为本尊。即小野僧正御房索意也。此尊报恩院相承奉安置之。予永仁六年九月日正拜见之。

问。今尊种子三形何等乎。答。如次第出。敦云。种同三八辐轮。玄秘种同三轮。或.轮(大金刚轮为本尊也)又.莲花上金刚轮(就转轮为本尊出之)妙抄.迅疾时。劝修寺.军持(弥勒为本尊也)宗命传同敦抄。宝心传十二辐轮(不动为本尊)泽抄种.三八辐或千辐俱轮端剑形也。

问。本尊加持印言何等乎。答。二印二明。小金刚轮大金刚轮印言如常。妙抄出小金轮印言许(矣)玄秘云。印明小金刚轮。又云。大金刚轮印明(云云)泽抄云。本尊二种印言(小金刚轮为小咒以大金刚轮为大咒)或次降三世如常。或次十字佛顶(内缚二风拄二空背。口传云。..下加.字………也。但番僧小咒不加之)里云。复三种印言用否任意。若用三种俱可用之(云云)妙抄云。大妙金刚经法花轨中。以小金刚轮印为转法轮印(云云)或次十六大护等(用大钩召印言)。

问。伴僧咒何等乎。答。十字佛顶咒也。敦抄云。或传云。伴僧并御加持诵降三世咒(云云)私云。伴僧可令读十字佛顶真言欤。宗命记云。二条院御时。宝心降三世真言为御加持咒。源运大威德真言为御加持咒(矣)泽抄云。后加持小金刚轮伴僧同。或说大阿阇梨大金刚轮若三世(或说后加持咒用降三世。云云)。

问。劝请发愿句如何。答。如次第出。密密唱之。妙抄云。本尊圣者转轮尊十六大护药叉。又说摧魔怨敌转轮尊十六大护五千神(云云)泽抄云。本尊圣者转轮尊八大菩萨诸眷属本尊圣者常转法轮八大菩萨诸大眷属(云云)理性院云。本尊界会五类一切威德天。十六大护药叉将。各领所部五千神。日本国中权实类。大小神祇诸冥道。不越三昧〃〃〃降临坛场〃〃〃。怨敌军兵悉降伏。国界有情恒受乐。发愿准之。

问。本尊曼荼罗何等乎。答。如次第出。敦云。白河院御祈。僧正范修此法。悬金轮曼荼罗行之。是为部主之故。三宝院权僧正(胜)理趣经才发心转法轮曼荼罗用之。或转悬佛眼曼荼罗(是转法轮菩萨大轮明王之故也)私云。大轮明王转法轮菩萨曼荼罗菩萨同体异名也。形像是同。印言同用小金刚轮(云云)劝修寺传云。增边所悬金轮。或佛眼曼荼罗也。本尊曼荼秘咒示之(云云)私云。本尊曼荼罗中央弥勒菩萨。四方降三世等四忿怒。四角内四供。第二重外四供四摄菩萨。第三重十六大护围绕也。泽抄云。转法轮御笔样曼荼罗在喜多院(此御笔佛眼曼荼罗转法轮菩萨也。云云。未详)或金轮曼荼罗用之。或理趣经转法轮菩萨曼荼罗用之(云云)。醍醐寺报恩院小野僧正所持转法轮法曼荼罗有之。

供养