No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。施主像纳筒中如何。答。西南院记云。古人说云。筒中可纳施主形。是令防怨人害之思也(云云)今案之。御产之时若被修之者。可纳施主形欤。是则以古人一义令对顺当时之便宜欤(云云)。

玄秘十六大护像

盖图

报恩院转法轮筒广二寸长八寸也。铜筒十六大护如玄秘抄图。四界打端チカヘ合。合目钉。上下五打也。盖尻俱打覆。尻覆端三方自尻面钉打也。尻盖面如图轮界打十字佛顶真言书也。尻盖カハ二分计也。

盖尻面书梵字样

报恩院筒盖尻图

(筒回十六大护界打也。又十六大护名字梵字同界打之。钉也)。

<PIC>T79046401.GIF</PIC>

此筒小野僧正所持二个筒内也。觉洞院时(胜|)一被进喜多院御室。今一师资相承报恩院有之。

毗首羯磨药叉……。

劫比罗〃〃…〃〃。

法护〃〃…〃〃。

肩目〃〃..〃〃。

广目〃〃…〃〃。

护军〃〃..〃〃。

珠贤〃〃..〃〃。

满贤〃〃..〃〃。

持明〃〃..〃〃。

阿吒缚俱〃〃….〃〃。

缚苏枳龙王……。

苏摩那龙王…〃〃。

补沙毗摩天龙王….〃〃。

诃利帝大天后……..。

翳罗缚嗟大天后……〃〃。

双目大天后…..〃〃。

次实继座主自笔本书之了。

予永仁六年十一月中旬比。于报恩院见之。其筒内以薄样经续三枚半续。又如此续二则サマニ续合。僧着衣袈裟。等身像。墨书。右足下以朱…阿毗舍迦吽发吒横书之也。此像画施主形令踏怨家之义欤又筒底香药纸入捻入之。西南记云。或最秘口云。筒中可入香(安息麝香甲香青木香丁子)药(附子昌蒲鬼臼鬼箭射巴豆)结护之后为施主之护也(云云)又予理性院筒相寻上野僧都之处。彼僧都云。理性院筒铜筒。铜筒盖尻如常桶尻圆押入。十六大护等不画也。此筒权僧正御房之时。以小野僧正御房筒为本被移之筒也。日记有之(云云)又观俊法印时被造铜筒。十六护等界打也。金刚院筒长八寸广三寸四分。以苦练木作之。尻入尻也。盖半分计切回入。筒内半分外筒势也。盖面书八辐轮。里无轮。梵字头向外。顺旋十字佛顶真言加.书之中书.字也。又尻内书八辐轮。八辐间十字佛顶咒除..顺旋书八字也。筒表以染书十六大护形像并名字。其表赤染涂之也。

盖内

<PIC>T79046501.GIF</PIC>

尻内

<PIC>T79046502.GIF</PIC>

私案。当流筒长周量违次第寸法。十二指六寸八指四寸故。泽抄又十二指八指量也。又仪轨云。即应取苦练木而作一幢。长十二指。周围八指。削令极圆(文)然今金刚筒玄秘盖图等符合(矣)若七分为一指者。长增八寸。周围量亦广欤。可寻决之。

问。就十八道。行时何故用四无量观乎。答。御口决云。彼观御遗告名怨亲平等观。违逆怨敌等依此观力可归伏随顺故。十八道不用此观。今加用之。

供养