No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

诸尊段(三十七尊如常)。

世天段(如常。但加持供执金刚四天王。各真言初加寿命句。秘事也。…..句也)。

泽抄云。本尊段召请拨遣用外五古印真言如常。芥子供物皆同。但拨遣时。除..句。兼不加…句也(云云)私云。..是寿命义。拨遣寿命理不可尔。除此句实可然。不加…句事不审。..句有兴延命法时又可存此旨(矣)。

问。乳木何等耶。答。里云。乳木(长十指)谷木桑榾娄草乌??根茎也。又シハシ子用之。

问。今法四法本誓中何等耶。答。小集四法并本誓中不举之。仁录四法中增益列之。本誓中延寿举之。

问。道场庄严如何。答。如次第记之。里云。天盖幡等或不用之。先德多不用也(云云)又纵虽用又黄色幡小野流无之(云云)元钞云。长承二年二月日。于白河殿院御祈。仁和寺宫修此法。天盖悬八色幡。佛前大坛间立。轮灯燃四十九灯(云云)又今次第里云。大坛上张白盖。盖四角悬幡各二流(合八流黄色)护摩坛样以黄土涂作方形。其上书甲胄形(云云)口传云。四十九灯事。轮灯一基有七层各燃七灯。七七四十九灯。高六尺许也(云云)泽抄云。七层轮灯高七八尺计。每层燃七灯(云云)又云。经机二十一前(御经二十一卷。口别五卷)但可依伴僧数(转经每日一千卷。口别五十卷)小灯台二十一本放生。每日四十九头。护摩坛以黄土方形涂之。圣天十二天坛如常。大阿阇梨每时着平袈裟。伴僧开白结愿许着之。中间小袈裟也(云云)私云。小野伴僧开白结愿又小袈裟也。大阿阇梨如广泽平袈裟也。

延命招魂作法(理性院云。去识还来作法也)

此事出三十卷教王经第十四卷也。此事独有当流余流无之。北院御室从觉洞院僧正有御传受。其后仁和寺有此法。其后御遗弟御室有可令修招魂法给之敕。御室被申云。我身虽相承此法。正付法成贤可被仰付也(云云)仍彼时遍知院僧正被勤仕(南胜院法印御房说也)报恩院御记云。命云。此作法极秘事也。先年七条既此怪异出来之时。故御室被奏申云。密宗招魂法成贤所习传也。他流辄不知之欤(云云)仍延命御修法被始行之。彼御法殷勤令勤仕之。女院今御无为也。

问。衣服加持作法如何。答。初夜时终乍居礼盘以承仕取彼衣服。令置左胁机上。开洒水器盖取散杖揽水。诵..加持如常(但以三古印诵军荼利咒加持也)次以散杖洒衣服三度。已下作法如次第记之。

问。今印本经与今次第相违如何。答。御记云。命云。招魂法白表纸本说聊有差异欤。彼印白表纸。外缚十指三度来去(云云)本说二手十指向外。乍十指来去。如世间招人之势(云云)本说三十卷教王经也。奉寻云。彼两说之中可付何耶。本说可经说欤(云云)后日或人云。七条女院御祈时即用本说。由御物语(云云)私云。外缚之说付何说哉可奉寻之(云云已上)玄秘抄云。活命印。左右手十指坚固舒竖侧合向外。钩十指作招势。则为金刚缚即成(云云)私云。此印相。出去魂以掌招入缚内令归本之义欤。若如御记者。今次第先缚后招神魂入缚内之义也。如经说者。以两掌去魂招入之义也。经云。是印相合置顶中(文)似云合掌欤。今案玄秘印相经等并师传合印欤。二手相兼殊胜也。所以二掌向外三度招之入缚内。真言三反诵毕解印。作金刚合掌可诵偈文也。

供养