No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

第三结前根本印诵心真言。唵迦??吽发吒(云云)又云。三种印言本尊加持次第用之。但浅略独古印根本真言。余二不许之(云云)私云。第二言末三句异根本咒也。泽抄用一印一明。印言俱与前异。根本印虚合于二羽水交入虎口。风钩捻空下。地前竖如牙。真言曰。吽嚩曰罗俱摩罗迦尼度尼吽泮吒。此印言出七卷抄中。

问。今尊金刚手所变。何散念诵中本尊后举之。答。本身举先后随宜欤。四大尊法散念诵本尊前举不动。今秘抄千手等法圣观音。本尊后举之。又泽抄此法散念诵金刚手本尊(云云)理性院如今次第。两说俱可用欤。泽抄口传云。执金刚与金刚童子同尊也。执金刚古译。金刚童子新译也(云云)御口决云。本尊四种中三种用。可除小咒欤。又四种俱用可宜欤。

问。御加持伴僧咒用何。答。今次第不出之。劝修寺用第一根本明。今又可准彼欤。泽抄云。后加持根本真言伴僧同之(云云)。

问。礼佛句何乎。答。理性院传。……。劝修寺说。南无圣迦抳童子。御口决云。此法东寺不修故不出也。若修者可用第二咒欤(云云)。

问。召请结界等何等。答。召请大钩召。结界不动。字轮观五大。拨遣通印言。

问。护摩本尊段印明何等乎。答。自加持独古印。唵迦??度度吽发吒。召请同印咒。以右头召之。诸供物同咒。加持物迦尼吽发吒。拨遣准召请(文)。

问。今法四法本誓中何。答。小集四法中调伏。本誓中产生所望举之。仁录四法本誓中不出之。今次第就息灾调伏修之。

问。坛中安舍利事如何。答。野决云。此等事必不可然欤。外如法尊胜体欤。里云。舍利塔并白檀像事必不用之。凡不限此法。舍利塔像等可用见事。必不用之。但依本说用之可宜欤。

问。忿怒尊种子何故用有.字体之字。答。.字是风大种子。风有忿气故用忿怒尊种子欤。唐韵云。风者天地之使。阴阳怒而为风(文)大日经云。.字名忿怒(文)即身义引此文云。.字名为风(文)可思焉。

御本云。以元祖法印御自笔之本书写再校合毕(云云)。

右云。永正十八年三月二十四日。于根来寺以十轮院御本令书写毕。

佛子明鑁(春秋四十六岁)。

于准安永九庚子九月十六日。于野州大庵精舍现住毫誉白雄(春秋三十八岁)。

秘钞问答第十一(末)

多罗(梵号….。密号悲生金刚。亦行愿金刚)

问。今此菩萨何部尊乎。答。莲花部观音摄也。故安然秘钞中。列观音部出五本经轨之中。一本云。观自在多罗念诵法(文)大日经疏第五云。多罗菩萨是观自在三昧。故作女人像。多罗是眼义○如是普眼摄受群生(文)苏摩呼经下云。多罗此云妙目精(文)又疏云。如大本中有五百多罗尊皆从观音眼生(文)。

供养