No.2536 秘钞问答 09-17 卷 |
No.2536 秘钞问答 09-17 卷
字号: - o +

问。既知魂与魄别。命时依己。何故以衣唤魂不唤魄。答曰。魂是灵。魄是尸。故礼以初亡之时以己所著之衣将向尸魄之上。以魂外出故将衣唤魂。魂识己衣寻衣归魄。若魂归则尸口纩动。若魂不归于魄则口纩不动。以理而言招魂(文)(常喜院传云。或人云。此印明大师御传云云。三十卷本其时未渡。然而在唐传之。云云。是小野流说云云)。

问。今此作法但就普贤延命行之耶。答。里云。招魂作法不限普贤延命法。延命法用之。又有此怪异时。纵不行此等法。但作此作法何无耶。

问。就御修法之时何时行耶。答。如先记之。光宝记云。右作法者修法初夜之后御加持以前行之。令着彼衣服之后行御加持。每初夜时行之。后夜日中不行之(云云)。

问。招魂衣服加持。初左转后右转何故耶。

答。左转是辟除义。衣服垢秽等除却安活命印言。右转结界义故。招魂入结界内。为令不去欤。

坛场庄严图(遍知院僧正御房于水无濑殿被修此法之时图之。承久元年九月八日)。

问。开白结愿作法如何。答。先开白作法。承久元年九月八日。前权大僧正(成贤)于水无濑殿奉仕普贤延命法。大行事严圆法桥并孝贤阿阇梨相具承仕。昨日参水无濑殿请取杂具等庄严坛场事了。大阿阇梨当日未明令参给。以乡二品庐为宿所。大法道场广御所也。亥克被行开白时。宗行中纳言奉行之。大阿阇梨已下着平袈裟皆参申事由。即出御承仕打金(三十六)其后大阿阇梨登礼盘作法如常。三力偈金毕之后。上腊十人诵佛眼真言(振铃已后本尊咒)下腊十八读经(金刚智译)振铃后光宝僧都起座进入幕内修护摩。全贤僧都修十二天供。净真律师修圣天供(矣)护摩末宪深律师修神供。护摩师护摩了复座。全贤又同。大阿阇梨散念珠了。乍礼盘上读经如法花一时之程。大金刚轮真言二十反了后。一字金打之(其时下腊止经声)伴僧二十口。皆悉同音一字咒后供养等如常。次大阿阇梨下座。次向御前方加持如常。其后自下腊次第退出之。

结愿作法

九月十五天晴。今日结愿牛克被修之。大阿阇梨登礼盘。其义如例。光宝法眼净真律师。护摩圣天所作了复本座。其后后供养如常(卷数兼清书下腊十人经部数等。以前皆书付之。当座作法无之)大阿阇梨下座之后。召承仕令塞庇御帘。次院司殿上人二人参入道场。御前并大阿阇梨之侧(左右)大幕塞之。次御加持向御所方作法如常。御加持后御布施。大阿阇梨一重。藤原大纳言(师经)取之。裹物中将隆清朝臣取之。伴僧僧纲五人。土御门大纳言(定通)中御门中纳言(宗行)左大辨(定高)等取之。凡僧纸裹殿上人取之。大阿阇梨已下布施等。如例各取之退出。大阿阇梨一重教深取之。光宝法眼裹物光海阿阇梨取之。事了各退出了。

供养